حسابرسی داخلی منشور

نمونه منشور حسابرسی داخلی

نمونه منشور حسابرسی داخلی : محتوای این مقاله بوده و شرکت حسابرسی مفید هیچ گونه دخل و تصرفی در نوشته ذیل ندارد. این مطلب مناسب حسابرسان داخلی انتخاب شده است.

توجه: این مقاله دقیقا از لینک نمونه منشور حسابرسی کپی شده است. 

۱ – مقدمه ای بر منشور حسابرسی داخلی:

۲- طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی، منتشـره توسـط انجمـن حسابرسـان داخلـی، اهداف، اختیارات و مسئولیتهای فعالیت حسابرسی داخلی، منطبق با تعریف حسابرسـی داخلـی،آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای مربوط، باید در منشـور حسابرسـی  بـه طـور رسـمی تعریف شود. افزون بر این، رئیس حسابرسی داخلی باید بـه صـورت دوره ای، منشـور حسابرسـی داخلی را مرور و جهت تصویب به کمیته حسابرسی و هیأت مدیره ارائه کند.

۲ – اهداف و دامنه عملیات:

۳- فعالیت حسابرسی داخلی عبارت است از ارائه خـدمات مشـاورهای
و اطمینـاندهـی

۴-مسـتقل و بیطرفانه، به منظور ارزشافزایی
و بهبود عملیات سازمان توسط واحد حسابرسی داخلی.

۵-فعالیت حسابرسی داخلی، با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به سازمان کمک میکند کـه بـرای
و کنتـرل

۶- دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآینـدهای نظـام راهبـری

۷ – مـدیریت ریسـک
۸- ارزیابی و بهبود بخشد.

تعریف خدمات مشاورهای و اطمینان دهی به شرح زیر است:

 • خدمات مشاورهای عبارت است از فعالیتهای مشاورهای و خدمات مرتبط کـه ماهیـت و نـوع آن،
  بدون این که حسابرسان داخلی مسئولیت مدیریت را به عهده گیرند، به منظور ارزش افـزایش و
  بهبود فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل سازمان، با مدیریت توافق میشود. این
  خدمات ازجمله میتواند شامل پیشنهاد، مشورت دادن، تسهیل کردن امور و آموزش باشد.
 • خدمات اطمیناندهی عبارت است از رسیدگی عینی و هدفمند شواهد، با هدف ارزیابی مسـتقل
  فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل سازمان.
 • این ارزیابی ازجمله ممکن است مشتمل بر امور مالی، عملکرد، رعایت قوانین و مقررات و سیسـتم
  امنیتی باشد.

 

نمونه منشور حسابرسی داخلی

 

دامنه عملیات این واحد باید به میزانی تعیین شود که در موارد زیر اطمینانی معقول
حاصل گردد.

 •  ریسکهای دستیابی به اهداف سازمان به نحو مناسب شناسایی و مدیریت میشوند.
 • کنترل داخلی موجود، سازمان را برای مدیریت ریسکها و کاهش آنها تا سـطح قابـل تحمـل
  کمک میکند.
 • سیاستها، استانداردها، روشها و کنترلها به اندازه کافی مستند سازی میشوند.
 •  در مواقع لزوم، تعامل بین مدیران مختلف سازمان به نحو مناسب وجود دارد.
 • اطلاعات مالی، مدیریتی و عملیاتی، درست، قابل اتکا و به موقع در اختیـار اسـتفادهکننـدگان
  مربوط قرار میگیرد.
 •  اعمال و رفتار کارکنان مطابق سیاستها، استانداردها، روشها و قوانین و مقررات مربوط است.
 •  از منابع سازمان به نحو اثربخش، کارا و با صرفه اقتصادی استفاده شده و بـه نحـو مناسـب از
  آنها حفاظت میشود.
 •  برنامهها، طرحها و اهداف عملیاتی سازمانی دستیافتنی هستند.
 •  افزایش کیفیت و بهبود مستمر عملیات سازمان همواره مورد تشویق و حمایت است.
 •  قوانین و مقررات با اهمیت مؤثر بر سازمان به نحو مناسب شناسایی و مورد توجه قرار میگیرند.

 

۳ – استقلال، بیطرفی و پاسخگویی

به منظور حصول اطمینان از مستقل بودن حسابرسان داخلی، واحد حسابرسی داخلـی مسـتقیماًزیر نظر کمیته حسابرسی فعالیـت کـرده و رئـیس آن توسـط کمیتـه مـذکور تعیـین مـیشـود.افزون بر این گزارشهای حسابرسان داخلی در اختیار کمیته حسابرسی منتخـب هیـأت مـدیره ومدیر عامل سازمان قرار میگیرد. در هر حال، رئیس واحد حسابرسی داخلی در مقابل مدیر عامل سازمان، کمیته حسابرسی و هیأت مدیره پاسخگو است. حسابرسان داخلی نباید فعالیتهایی را که خود قبلاً در آن مسئولیت اجرایی داشتهاند مورد حسابرسی قرار دهند.

۴ -وظایف و مسئولیتها

اهم وظایف واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر است:

 • اجرای کلیه مفاد این منشور.
 •  تدوین و پیشنهاد یادداشت راهبرد حسابرسی
  داخلی به کمیته حسابرسی. ۱
 • برنامهریزی مدون بر اساس یادداشت راهبرد حسابرسی داخلی (مصوب کمیته حسابرسی).
 •  اجرای برنامهریزی به عمل آمده به شرح بند فوق.
 •  اجرای وظایف و پروژههای ویژه درخواست شده توسط مدیر عامل یا کمیته حسابرسی.
 •  جذب منابع انسانی دارای دانش و مهارت کافی و تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مناسـب
  در مورد کارکنان واحد حسابرسی داخلی برای اجرای مطلوب مفاد این منشور.
 •  ارائه گزارشهای دورهای در مورد نتایج رسیدگیهای به عمـل آمـده بـه مـدیر عامـل و کمیتـه
  حسابرسی.
 •  اطلاع رسانی منظم و روشمند به کمیته حسابرسی در مورد میزان پیشرفت کارها و محدودیتهای
  احتمالی درخصوص انجام وظایف محوله.
 •  اطلاع رسانی منظم و روشمند به کمیته حسابرسی در مورد میزان پیشرفت کارها و محدودیتهای
  احتمالی درخصوص انجام وظایف محوله.
 •  بررسی دامنه فعالیت حسابرسان مستقل و ارتباط با آنان به منظور حسابرسی بهینه سازمان با
  هزینه معقول.

۵ – اختیارات

اهم اختیارات این واحد به شرح زیر است:

 •  دسترسی نامحدود به کلیه سوابق و مدارک حسابداری و عملیاتی، داراییها و پرسنل سازمان.
 •  امکان مشاهده و بررسی کلیه فرآیندهای عملیاتی سازمان.
 •  امکان دسترسی آزاد و کامل به کمیته حسابرسی.
 •  امکان جذب و تخصیص منابع انسـانی مـورد نیـاز، تعیـین دورههـای گـزارشدهـی، انتخـاب
  موضوعات مورد حسابرسی، دامنه عملیات و بکارگیری روشهای دستیابی به اهداف حسابرسی
  که البته در همه موارد مذکور باید مفاد یادداشت راهبرد حسابرسی رعایت شود.
  رئیس حسابرسی داخلی و کارکنان واحد حسابرسی داخلی مجاز به انجام موارد زیر نیستند:
 •  انجام هرگونه وظایف اجرایی در سازمان و شرکتهای وابسته.
 •  ایجاد و یا تصویب تراکنشهای حسابداری.
 •  انجام هرگونه وظایفی که استقلال و بیطرفی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد.

۶ – استانداردها، آیین رفتار حرفهای و رویکرد مورد عمل

واحـد حسابرسـی داخلـی بایـد در چـارچوب سـند یـا یادداشـت راهبـرد حسابرسـی داخلـی،استانداردهای بینالمللی حسابرسی داخلی و آیین رفتار حرفهای (منتشره توسـط IIA)را رعایت نموده و عملیات حسابرسی را بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک و فعالیت انجام دهد.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.