خدمات حقوقی

  • انجام امور مالياتی موديان داخل و خارج كشور ، شركت در هيات های حل اختلاف مالياتی و اخذ مجوزسرمايه گذاری خارجی
  • ثبت هرگونه شركت خارجي (شعبه و نمايندگي) ثبت هرگونه مشاركت و ثبت شركت های خارجی با سرمايه خارجی با استفاده از قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی، ثبت تغييرات در سهام و سهم الشركه سهامداران ،شركاء و غيره ، انحلال و تصفيه
  • تنظيم قراردادهای تجارت خارجی ، نمايندگی فروش و توزيع ( انحصاری و غير انحصاری) سرمايه گذاری شركت های خارجی ، بيع متقابل ، فاينانس و انتقال تكنولوژی ، لايسنس و غيره
  • ثبت و انتقال علائم تجاری ، حق اختراع ، و ديگر امورمربوط به مالكيت صنعتی و معنوی ، دعاوی اوراق بهادار ،دعاوی ورشكستگی
  • تنظيم كليه قرارداد های داخلی مطابق حقوق ايران
  • وكالت در كليه دعاوی كيفری
  • نظارت بر خريد و فروش و اجاره اموال
  • اخذ اقامت ايران وفق قوانين و مقررات جاری كشور