خدمات مالیاتی و مشاوره قانونی

  • خدمات مالیاتی و مشاوره قانونی

  • خدمات مالیات بر ارزش‌افزوده و بازپرداخت خدمات مالیات مصرف‌ کنندگان

  • خدمات پشتیبانی در اختلافات مالیاتی

  • اظهارنامه مالیاتی، حقوق و دستمزد و تامین اجتماعی

  • ارزیابی ریسک حقوقی و پذیرش

خدمات مشاوره ای

  • ایجاد سیستم حسابداری و مدیریت اطلاعات

  • توسعه برنامه‌ ریزی و روش‌های بودجه‌ بندی

  • ایجاد گروه حسابرس داخلی

  • ایجاد و حفظ ساز و کارهای مؤثر کنترل داخلی

  • بازسازی شرکت به‌ منظور افزایش سودآوری، اثربخشی و بهره‌ وری

مشتریان ما

برخی از مشتریان تحلیل و سیستم مفید

استانداردهای حسابرسی داخلی