مالیات

ماده‌ها و قوانین مالیاتی مهم در حسابرسی و حسابداری

ماده‌ها و قوانین مالیاتی مهم در حسابرسی و حسابداری می‌تواند کمک مناسبی برای دانشجوهای این رشته باشد و از طرفی اطلاعات این دسته از افراد را افزایش دهد. در این مقاله سعی شده دقیقاً ماده قانون‌های حسابرسی و حسابداری مالیاتی با دقت نوشته شود. این مطالب مواردی ضروری برای تحصیل کنندگان در این رشته محسوب می‌شود.

ماده قانون‌های مهم:

ماده ۱ و ۲ ::اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات

ماده ۴۴ : اخذ حق تمبر به ازای هر برگ چک ۲۰۰ ریال میباشد

ماده ۴۵ : از اوراق قرضه سفته،برات،فته طلب معادل نیم درهزار حقتمبر دریافت میشود(تبصره)

ماده۴۶ :حق تمبر بارنامه ،هوایی، دریایی، زمینی

ماده ۴۸ :سهام وسهم الـشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به اسـتثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد ریال هم صد ریال محسوب می شود.

ماده۵۰ :دریافت حق تمبر به جای الصاق و ابطال برروی سفته و برات و بارنامه

ماده۵۲و۵۳و۵۴ :تعیین درآمدمشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می شوداعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر۲۵ %استهالک اجاره و هزینه

تبصره۹ ماده۵۳ :مهلت پرداخت مالیات اجاره۱۰روزپس ازکسروپرداخت آن به امورمالیاتی

ماده۵۹ :مالیات نقل وانتقال امالک غیرمنقول(زمین،آپارتمان، ساختمان وسرقفلی)

ماده۷۷:مالیات نقل وانتقالات ساختمانهای نوساز اعم ازمسکونی وغیره که بیش ازدوسال ازتاریخصدورگواهی پایان کارآنها نگذشته باشد.

۶۰ ماده مهم از قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران جوان وجویای کار

ماده ۸۰ :تکلیف تسلیم اظهارنامهمالیاتی برای مالکین املاک تا ۳۰ روزپس ازانجام معامله ویا تاآخرتیرماه
سال بعد.

ماده ۸۱ :معافیت مالیات بردرآمدحاصل ازکلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری،

ماده ۸۵،۸۴،۸۳،۸۲ :)مالیاتبردرآمدحقوق(مالیات بردرآمدحقوق ومعافیت سالیانه حقوق و مزایا

ماده ۸۶ .تکلیف کسروپرداخت مالیات حقوق حداکثر ظرف ۳۲ روز با تسلیم فهرستی از دریافت کنندگان حقوق به اداره امور مالیاتی

ماده ۹۱ : حقوق و مزایای معاف از مالیات

ماده ۹۲ : بخشودگی ۵۲ %مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

ماده ۹۵،۹۴ و ۹۶ :.موضوع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل بند الف،ب،ج)

ماده ۹۷ : موارد علی الراس و تشخیص مالیات از طریق علی الراس و ابلاغ کتبی درخواست دفاترو اسناد و مدارک حسابداری و هیئت ۳ نفره حسابرسان منتخب سازمان امورمالیاتی کشور

ماده۱۰۳ :تکلیف الصاق وابطالت مبروکلای دادگستری وسایرافرادی که وکالت قبول میکنند و جدولحق تمبر وکالت نامه برای دعاوی و اختلاف مالی

ماده ۱۰۴ : مالیات تکلیفی هر نوع کارمزد وحق الزحمه )به جز کارمزد های بانکی و کارمزدمعاملات بورسی( و مهلت پرداخت به اداره امور مالیاتی

ماده ۱۰۵ : نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات)

ماده۱۰۷ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص خارجی فعال در ایران

ماده ۱۱۰ : تکلیف تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تعیین

 

مهلت قانونی ارسال اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی

 

ماده ۱۱۶،۱۱۵،۱۱۴ :تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکتهای منحله وتعیین تکلیف مالیاتیآنها پس از انحلال

ماده ۱۳۱ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی

ماده ۱۳۲ : معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی و معدنی با شرایط خاص

ماده ۱۴۱ : معافیت مالیاتی درآمدحاصل از صادرات محصولات

ماده ۱۴۲ : معافیت مالیات بر درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی

ماده ۱۴۳ : بخشودگی مالیات بردرآمدحاصل ازفروشکالاهاییکهدربورس کالا به فروش میرسند.و شرکتهایی که سهام آنها در بورس و فرا بورس پذیرفته و معامله می شوند.

ماده ۱۴۳ مکرر: مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

ماده ۱۴۵ : معافیت سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت

ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ : هزینه های قابل قبول و موجه از نظر سازمان امور مالیاتی

ماده۱۴۹-۱۵۰ : نحوه محاسبه استهلاک دارائی های مشهود و نامشهود

ماده۱۵۱ : جدول نرخ استهلاکات دارائی های ثابت مشهود

ماده ۱۵۲ : قرائن مالیاتی برای محاسبه مالیات به طریق علی الراس

ماده ۱۵۴ : تعیین جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس

ماده ۱۵۵ : سال مالیاتی

ماده ۱۶۹ :تکلیف کاربرد وسایل و روشها و صورت حساب ها و فرم هایی که جهت نگهداری حساب از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می شوند.

ماده ۱۶۹ مکرر:اختصاص شماره اقتصادی به مودیان و تکلیف تسلیم فهرست معاملات به ادارات امور مالیاتیو جرایم مقرر درصورت عدم اجرای قانون

ماده ۱۸۹ : جایزه خوش حسابی مالیاتی

 

۶۰ ماده مهم از قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران

 • ماده‌ها و قوانین مالیاتی مهم در حسابرسی و حسابداری

 

ماده ۱۹۰ :جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و تعیین شده و بخشودگی جرایم مالیاتی

ماده ۱۹۲ : جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند الف و ب ماده ۱۵ و درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی

ماده ۱۹۳ : جریمه عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان و جریمه رد دفاتر قانونی

ماده۱۹۷ : جریمه عدم ارایه فهرست دریافت کنندگان حقوق و مزایا

ماده ۱۹۹ : جریمه ۷۲ %عدم پرداخت مالیات های تکلیفی مکسوره پرداخت نشده

ماده ۲۲۶ : اجازه اصلاح اظهارنامه مالیاتی بردرآمدتسلیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی

ماده ۲۳۸ : مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ظرف ۳۲ روز از تاریخ ابلاغ

ماده ۲۴۴ : مرجع رسیدگی به اختلافهای مالیاتی(هیئت های ۳نفره حل اختلافات مالیاتی)

ماده ۲۵۱ : درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی از مرجع شورای عالی مالیاتی

ماده ۲۵۱ مکرر:درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی در هیئت مرکب از سه نفر منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

ماده ۲۵۲ و ۲۶۰ : مربوط به شورای عالی مالیاتی و تعداد اعضای شورا و وظایف آن

ماده ۲۷۲ : اجازه حسابرسی مالیاتی به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور

ماده‌ها و قوانین مالیاتی مهم در حسابرسی و حسابداری می‌تواند کمک بسیار مهمی برای علاقه مندان در این رشته باشد. به یاد داشته باشید که شغل‌های مانند حسابرسی و حسابداری با قوانین و ماده‌های قانونی گره خورده و هیچ فردی نمی‌تواند بدون اشراف به چنین مواردی کار خود را به خوبی انجام دهد.

نقش حسابرسی در زمان بحران‌های مالی سازمان

نقش حسابرسی در زمان بحران‌های مالی سازمان

مقدمه

نقش حسابرسی در زمان بحران‌های مالی سازمان بسیار مهم و حیاتی است چرا که حسابرس داخلی می‌تواند با اتخاذ تصمیم‌هایی از ضرر بیشتر جلوگیری کند. حسابرسی داخلی از طریق وظایف خود اطمینان منطقی از اجرای تصمیمات را فراهم می‌کند از این رو قبل از اجرای هر تصمیمی سعی می‌کند تمامی جوانب موضوع را به درستی سنجیده و از کارهایی با ریسک بسیار بالا جلوگیری کند. باید گفت کمک به مدیریت به منظور کنترل بهتر بر عملیات کلی عملکرد حسابرسی داخلی را در هنگام بحران تشکیل می‌دهد.

در شرایط ‌های بحرانی حسابرس داخلی به نقش اولیۀ خود یعنی بررسی صداقت در گزارش‌ها و صورت‌های مالی غلبه کرده و سعی می‌کند به عنوان یک اهرم قدرتمند در زمان تصمیم گیری کاربرد داشته باشد. بررسی میزان ریسک کارهای احتمالی از مهم ترین نقش‌های یک حسابرس در هنگام بحران‌های سازمانی است.

نقش حسابرس داخلی برای جلوگیری از تقلب

تمامی کارها در هر سطحی با تعدادی از مشکلات مانند: تقلب مواجه است. موثرترین ابزار در جلوگیری از تقلب، مدیریت صحیح و بررسی‌های کامل بخش‌های مختلفی کاری است. باید به خاطر داشته باشید که کنترل و حسابرسی داخلی از اهمیت بسیار بالایی در زمینه حاکمیت شرکتی برخوردار هستند. در این مقاله سعی شده تا ابعاد اهمیت وجود یک حسابرس داخلی برای جلوگیری از بسیاری از بحران‌ها در سازمان‌ها بررسی شود.

مدیریت ریسک:

مدیریت ریسک:

در هر شرکت یا سازمانی زمانی فرا می‌رسد که مدیران ارشد باید بر سر بعضی از موارد ریسک کنند، ولی در این میان احتمالاتی نیز وجود دارد که حاکی از ضرر کلی یا جزئی شرکت می‌شود. در چنین مواردی یک حسابرس داخلی با بررسی تمامی جوانب و امور مورد نظر و واجب، می‌تواند بدون سوء نیت نظر خود را در بارۀ ریسک پیش رو بگوید. اگر حسابرس داخلی درک درستی از اطلاعات مالی و کاری شرکت و همچنین کلیت بازار کاری داشته باشد به احتمال زیاد کار مورد نظر با کمترین میزان ریسک همراه خواهد بود. یکی از مهم ترین نقش‌های حسابرسی در زمان بحران‌های مالی سازمان بررسی نقطه ضعف‌های نقشه‌های استراتژیک کاری است.

مقدمه ای در مدیریت

حوزه مدیریت همراه با جامعه بشری تکامل یافته است که با نیاز عموم مردم مشخص می‌شود. انسان‌ها برای سازماندهی وقت و فعالیت‌هایشان سعی می‌کنند همه چیز را مدیریت کرده و به وادی نظم پیوند بزنند. اما این موضوع چه ارتباطی با حسابرسی داخلی دارد؟

آیا حسابرسی داخلی هم نوعی مدیریت بر منابع محسوب می‌شود؟ پاسخ تمامی این پرسش‌ها مثبت است. اگر شما هم در سازمان یا شرکتی مشغول به کار هستید این مدیریت است که نسب به بیشتر موارد نظر داده و باقی افراد باید به آن عمل کنند اما نقش یک حسابرس داخلی در این موارد چیست؟ باید بگوییم یک حسابرس داخلی نقش یک مشاور و سرباز وفادار را برای شرکت یا سازمان ایفا می‌کند.

حسابرس داخلی به عنوان یک دستیار وفادار و نکته بین سعی در بررسی تمامی بخش‌های مالی سازمان داشته و از سو گیری‌های غیر منصفانه و هدر رفت هزینه‌ها تا حد امکان جلوگیری می‌کند. شاید بتوان گفت که فعالیت مدیریت را می‌توان مهمترین فعالیت در یک نهاد اقتصادی دانست و در مرحلۀ بعدی به طور حتم کار یک حسابرس داخلی یا حسابدار است که بر دیگر عناوین شغلی برتری دارد.

اهمیت وجود یک حسابرس داخلی

حسابرسی داخلی یک رشته با گرایش‌های مدیریتی است که باعث شده یک حسابرس داخلی به عنوان یک مدیر کوچکتر بر بسیاری از کارها اشراف داشته باشد. ممیزی‌ها امروزه در طیف وسیعی از فعالیت‌های عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین انتخاب گسترده ای را ارائه می دهد که هر کدام در نهایت به سود شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌باشد.

خدمات اطمینان و مشاوره در حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی باید ایمنی منطقی را که عملیات بر پایۀ آن انجام شده را تضمین کند. تصمیمات گرفته شده در این بخش تحت کنترل حسابرس داخلی بوده و از این طریق به بهبود شرایط سازمان کمک می‌کند

حسابرسی داخلی نشان دهنده هر کاری است که یک مدیر باید آن را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که روند کاری به درستی انجام می‌شود و با کمترین خطر همراه است. کنترل خوب بر موقعیت‌های دشوار، تسلط بر منابع و از دست ندادن آن‌ها به سرعت یا استراتژی‌های بسیار مناسب از جمله کارهایی است که به عنوان بخشی از نقش حسابرسی در زمان بحران‌های مالی سازمان در نظر گرفته می‌شود. نقش حسابرس در زمان بحران‌های مالی سازمان نقشی بسیار اساسی و مهم است که نیاز به تجربه و البته خبره بودن شخص دارد.

حسابرسی داخلی حرفه ای از هرگونه تصمیم گیری بر اساس خیال پردازی‌های معمول باید به دور باشد. تمامی تصمیم‌های گرفته شده باید بر اساس دلیل و منطقی مناسب باشند در غیر این صورت می‌تواند عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

توصیه هایی برای بهبود

توصیه هایی برای بهبود شرایط یک سازمان یا نهاد کاری

 • حسابرس داخلی یک مشاور مستقل برای تنظیم توصیه‌های مهم است ، نه یک
  کنترل کننده، این استقلال توسط استانداردها و روش‌ها و ابزارهای مرجع این کار ارائه می شود.
 •  باید در قوانین تعیین شده در کار سازمان یا نهاد اجرایی حسابرسی داخلی به دقت در نظر گرفته شود.
 •  تمامی گزارش‌ها و صورت‌های مالی صحت سنجی شده و از زیر تیغ حسابرس اصلی بگذرد.

بخش آخر( نقش حسابرسی در زمان بحران‌های مالی سازمان)

به یاد داشته باشید که یک حسابرس داخلی همیشه به عنوان یک مشاور مالی و استراتژیک سازمان‌ هم شناخته می‌شود و در زمان‌های بسیار بحرانی نظر یک حسابرس داخلی حتی در برخی از موارد از یک مدیر هم مهم تر بوده و می‌تواند روند نزول شرکت یا سازمان را به روندی صعودی تبدیل کند. اما با این همه لازمۀ اصلی این کارها دانش مناسب و تجربۀ بسیار زیاد است.

تأخیر در گزارش‌های حسابرسی

بررسی تأخیر در گزارش‌های حسابرسی

مقدمه

تأخیر در گزارش‌های حسابرسی یکی از موضوعات مهم در حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌ها به شمار می‌رود که اهمیت آن را در این مقاله بیان می‌کنیم. وقتی شرکت‌های حسابرسی ادغام می‌شوند تنظیم کننده‌ها بیشتر روی نکات منفی این ادغام شرکت‌ها تمرکز دارند. هر کدام از شرکت‌ها نسبت به وجوه کاری و منفعتی خود، مانند این‌ که آیا شرکت ادغام شده کیفیت را کاهش می‌دهد یا خیر نقطه نظرات متفاوتی دارند. این تصور و بررسی‌ها برای هر دو شرکت بسیار مهم و حیاتی است. چرا که در نهایت این ادغام دو شرکت باید به عنوان پایه ای بسیار مهم برای رشد هر دو در نظر گرفته شود. بنابراین قبل از شروع این تغییر بزرگ هر کدام مطالعات قبلی خود را در مورد ادغام حسابرسی بررسی کرده و چشم انداز طولانی مدت آن را بررسی می‌کنند.

تآکید شرکت‌ها:

شرکت‌ها بر این موضوع تأکید دارند که آیا در این روند، کیفیت حسابرسی کاهش می‌یابد و سمت دیگر هزینه‌های حسابرسی داخلی افزایش می یابد یا خیر؟ این اولین پرسشی است که هر کدام از مقامات عالی رتبۀ هر دو شرکت از آن ابزار نگرانی می‌کنند.

به دنبال ادغام دو نهاد بزرگ ممکن است بهره وری نیروی کاری از طریق افزایش مقیاس اقتصادی افزایش یابد و یا کمتر شود. این پرسش هم پرسشی بسیار مهم در این رابطه به شمار می‌رود. اما در این میان تأخیر در گزارش‌های حسابرسی چه نقشی دارد؟ به دلایل که به بخشی از آن‌ها اشاره کردیم هر دو شرکت بهتر است در انجام کار حسابرسی در عجله باشند و از تأخیر‌های بیهوده صرف نظر کنند. این کار می‌تواند میزان سرمایه و سود اصلی هر شرکت را در هنگام ادغام نا مشخص کند و باعث نظر نامناسب شرکت دیگر در هنگام یکی شدن شود.

توجه به تأخیر گزارش حسابرسی به دو دلیل بسیار مهم است.

 • موقع بودن صورت‌های مالی برای سرمایه گذاران مسئله مهمی است زیرا ( گزارش‌های دوره ای حاوی اطلاعات ارزشمندی برای سرمایه گذاران هر دو شرکت است و تاخیر طولانی موجب کم ارزش این اطلاعات می‌شود. دقت داشته باشید که در گزارش خواهی هر یک طرفین ارائه دادن اسناد مالی و گزارش‌های منظم بسیار با اهمیت بوده و صداقت طرفین در معامله و ادغام را می‌رساند. در صورتی که تأخیر و ارائۀ نامنظم این سیستم می‌تواند دلیل بر عمکرد یا نا درست بودن سیستم حسابرسی داخلی طرف مقابل داشته باشد. به بیان ساده تر تأخیر در گزارش‌های حسابرسی می‌تواند باعث بد بینی شرکت طرف قرار داد شود.
 •  از سمت دیگر تأخیر در گزارش‌های حسابرسی به طور مستقیم نشان می‌دهد که آیا مشتریان از یک شرکت حسابرسی سود می برند یا خیر.

دقت داشته باشید بعد از ادغام دو شرکت مشتریان هر دو ( در حقیقت به یک سیستم سود رسانی می‌کنند). در چنین شرایطی مشتری‌های کلان هر دو سیستم ممکن است خواستار شفافیت دقیق در زمینۀ حسابرسی شرکت‌های ادغام شده داشته باشند.

مواردی مهمی دیگر

مواردی مهمی دیگر

نتایج ادغام شرکت‌ها سرانجام در حالی که دانش گسترده‌ای که با ارائه خدمات غیر حسابرسی به دست می آید ممکن است بر نحوه انجام ممیزی‌ها هم اثرگذاری داشته باشد. اما با این ادغام چه اتفاقاتی پیش می‌آید؟

 •  ادغام شرکت‌های حسابرسی با بررسی مسائل گسترده‌تر، متفاوت از مطالعات قبلی، باعث رسیدن به روندی جدید و مدرن برای سوددهی به هر دو طرف می‌شود.
 •  موسسۀ حسابرسی ادغام شده با انجام سریع حسابرسی و بدون افزایش حساب ، به نفع مشتریان است
 •  تغییر هزینه‌های حسابرسی یا کاهش کیفیت حسابرسی. به عنوان پیش فرض‌های این روند در نظر گرفته می‌شود اما در بسیاری موارد با مدیریت مناسب و جلوگیری از تأخیر در گزارش‌های حسابرسی می‌توان از بروز چنین مشکلاتی اجتناب کرد.

نکاتی مهم در مورد پنهان کاری

دقت داشته باشید که سیستم‌های حسابرسی و حسابداری در بخش‌های مشخصی از صنایع و سازمان‌ها وجود دارند و همین موضوع باعث می‌شود برخی از مهم ترین اطلاعات مالی با به تأخیر انداختن گزارش‌ها برخی از فعالیت‌های صنعتی یا سازمانی سر به مهر باقی بماند و موجب ضرر سازمان یا نهاد دوم (مقابل شود)

مهم

به توجه به موارد گفته شده دیگر می‌توان گفت که تأخیر در گزارش‌های مالی می‌تواند در بسیاری از موارد نشانی از پنهان کاری و سیاست‌های غلط کاری داشته باشد. از این رو سازمان‌های حسابرسی و دیگر حسابرسان خبره توصیه می‌کنند در هنگام ادغام شدن سیستم‌های مختلف از هر گونه تأخیر در مورد گزارش‌های مالی خودداری شود. به دلایل گفته شده ممکن است قبل از ادغام، هر یک از شرکت‌ها تصمیم بگیرند به وسیلۀ سیستم برونسپاری حسابرسی شرکت دیگر را بررسی و از صحت مدارک ارائه شدن مطمئن شوند. برونسپاری حسابرسی یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از پنهان کاری و تأخیر در گزارش‌های حسابرسی به شمار می‌رود.

توسعه فرضیه‌های گوناگون

موسسه‌های حسابرسی خدمات اطمینان خود را در صورت‌های مالی مشتریان ارائه می دهند. استفاده از کارکنان خبره در دانش حسابداری و حسابرسی داخلی و سایر زمینه‌های مرتبط موجب می‌شود این سازمان‌ها و موسسه‌ها اطمینان خاطر مشتریتان خود را به راحتی بدست آورند و به بررسی موارد مالی آن‌ها با استانداردهای بالا بپردازند. یکی دیگر از موارد مهم در این زمینه تعداد مورد نیاز حسابرس است. این موضوع به موارد گوناگونی از جمله تعداد مختلف حوزه‌های کاری، تعداد کارکنان و بخش‌های مورد نظر مالی مربوط می‌شود.

دانش حسابرسی داخلی یا خارجی از جمله مهم ترین فاکتور‌ها برای انتخاب یک حسابرس است.

کارآیی حسابرسی از طریق تقسیم کار در موسسات حسابرسی حاصل می‌شود. این تقسیم بندی به سه عامل مهم بستگی دارد.

 •  مورد اول: برای استفاده از کارکنان حسابرسی در انجام حسابرسی‌ها. اولین عامل شکل صنعت است.
 • مورد دوم: تخصص حسابرس برای نظارت بر مدیران یا سایر افراد داخلی از طرفی و سعی در کاهش هزینه‌ها تا جای ممکن از طرف دیگر بسیار حائز اهمیت است. فرد حسابرسی باید بتواند برای انجام این موارد تخصص و مهارت لازم را داشته باشد.
 •  داشتن دانش مورد نیاز صنعت مورد نظر

دانش لازم

لازم به ذکر است که هر نوع صنعتی شیوۀ خاصی برای حسابرسی و حسابداری دارد از این رو باید دقت داشته باشید که در نهایت هر شخص حسابرسی باید برای صنعت‌هایی که به آن‌ها آشنایی دارد مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال حسابرسی صنعت استخراج برای مواد یا منابع گوناگون نیاز به دانشی خاص داشته و فرد مورد نظر باید به پیچ و خم این کار آشنا باشد. چرا که در هر صنعت شکل دور ریز، نوع محاسبۀ سود و در نهایت تقسیم حقوق و دیگر سیستم‌های مالی و حسابرسی آن متفاوت از دیگری است. هر صنعت نیاز به حسابرسی و حسابداری آشنا به حوزۀ کاری خود دارد و هیچ گاه نمی‌توان از یک روند حسابرسی برای تمامی صنایع یا بنگاه‌های مالی استفاده کرد.

دقت در دورنمای کاری

همانطور که گفته شد هر سازمان و صنعت نیاز به حسابرسی آشنا با فضای خود دارد. اما نکتۀ بسیار مهم دیگری هم در این زمینه وجود دارد که اهمیت آشنایی فرد حسابرس با صنعت یا سازمان مورد نظر را بیشتر می‌کند. یکی از مهم ترین وظایف یک حسابرس داخلی به طور حتم پیش بینی آینده مالی و دادن پیشنهادهای استراتژیک مالی و کاری برای پیشرفت کلی سیستم یا صنعت مورد نظر است.

اگر حسابرسی داخلی بدون در نظر گرفتن این موارد انجام شود در نهایت فرد حسابرس نمی‌تواند نقشۀ راهی مناسب برای سیستم کاری آن سازمان یا صنعت ارائه دهد. باید به خاطر داشته باشید داشتن بهترین نظرهای کاری مستلزم داشتن دانشی مناسب در امری خاص است.

بخش آخر(تأخیر در گزارش‌های حسابرسی)

در بخش آخر این مقاله باید خاطر نشان کنیم که سیستم‌های کاری متفاوت هیچ گاه نمی‌توانند با یکدیگر ادغام شوند چرا که سیستم‌های حسابرسی آن‌ها به طور کلی با یک دیگر متفاوت است. در این میان سازمان‌هایی که به صورت یکسان یا مشابه هستند تنها در صورت رعایت استانداردهایی مشخص می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند. یکی از موارد یک در ادغام شدن سیستم‌های صنعتی یا کاری بسیار مهم است نداشتن تأخیر در گزارش‌های حسابرسی است. این کار می‌تواند مفهوم‌های نادرستی را به طرف مقابل (شرکت دیگر ) نشان دهد.

تأخیر در گزارش‌های مالی نشان‌ دهندۀ مواردی چون نبود نظم در سیستم مالی، شبه‌های مالی در قسمت‌های مختلف و از همه مهمتر نداشتن نظم در کار تلقی شود. پس ارائۀ به موقع اسناد مالی می‌تواند یکی از استانداردهای شراکت و ادغام سلامت دو صنعت یا شرکت باشد.

پنج عنصر کنترل داخلی

پنج عنصر کنترل داخلی برای یک حسابرس داخلی حرفه‌ای

پنج عنصر کنترل داخلی برای یک حسابرس داخلی حرفه‌ای به عنوان ارکان اصلی شغل او برای پیشرفت و جلب اعتماد مدیران در نظر گرفته می‌شود.
اگر شما هم به شغل حسابرسی داخلی با جدیت نگاه می‌کنید بهتر است این مقاله کوتاه را با دقت بخوانید. یک حسابرس داخلی خبره باید تمامی این ۵ مورد گفته شده را در هنگام حسابرسی و بررسی موارد گوناگون در حسابداری در نظر بگیرد. لازم به توضیح است که این ۵ نکتۀ کلیدی برای حسابرسان داخلی و حسابداران عالی رتبه کاربرد دارد و از بسیاری تلفات مالی و سوگیری‌های مشخص و عمدی جلوگیری می‌کند. رعایت کردن هر کدام از این ۵ عنصر در حقیقت می‌تواند پایه ای محکم برای ارتقا سطح کاری شما به عنوان یک حسابرس داخلی ارشد یا حسابدار اصلی باشد.

۱٫ محیط پیرامون خود را کنترل کنید

اساس کنترل‌های داخلی لحن کسب و کار شما در سطح مدیریت است. ارزش‌هایی که نیاز به یکپارچگی و اخلاق حرفه ای کارکنان شما دارد باید به دقت بررسی شود. این موضوع درحقیقت به عنوان استاندارد شما در محل کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ، به یاد داشته باشید استانداردهایی که تعریف می‌کنید در حقیقت نشان سمبل‌های پیشرفت شما را نشان می‌دهد.

۲٫ ارزیابی ریسک‌های مالی و مشاوره‌های درست

ارزیابی ریسک در جریان کسب و کار و قرار گرفتن شما و شرکت تحت تأثیر شما در معرض خطر است. می‌تواند امتیازی منفی برای حسابرسی و ارزیابی تفکر شما از شرایط بازار باشد. سعی کنید قبل از اقدام به هر نوع ریسکی آن را به دقت بررسی کرده و عواقب آن را در نظر داشته باشید.
شناسایی و تجزیه و تحلیل این خطرات به منظور جلوگیری از وقوع یک رویداد نامطلوب ضروری است. شما باید ارزیابی ریسک را به طور مداوم در کار خود انجام دهید.

۳٫ کنترل فعالیت ها

شما باید به عنوان یک حسابرس بر تمامی فعالیت‌های ریز و درشت مالی شرکت یا سازمان مشرف باشید. تنها در این صورت می‌توانید مسئولیت خود را به درستی انجام داده و از صحیح بودن تمامی مدارک مالی مطمئن شوید. به یاد داشته باشید هر فاکتور و سند مالی باید بررسی و صحت آن ارزیابی شود. بهتر است این کار به وسیلۀ شما یا شخص امین شما انجام شود.
سعی کنید در کار خود رویه‌های جدیدی ایجاد کنید و برداشت از کنترل را تنظیم کنید تا جریان مسئولیت‌ها و معاملات در بین کارکنان متنوع شود البته تا آنجا که این کار ممکن است. کنترل فعالیت‌ها هم بخشی از کار حسابرس داخلی حرفه ای در نظر گرفته می‌شود.

۴٫ اطلاعات و ارتباطات

خطوط ارتباطی روشن نباید فقط از مدیریت به کارمندان منتقل شود ، بلکه از کارمندان به مدیریت منتقل شود تا هر یک از اعضای تیم بتوانند مسئولیت های خود را با موفقیت انجام دهند. دیگر زمان تک بعدی بودن و رئیس بودن در محل کار به سر آمده افراد تحت نظارت شما باید بتوانند در هر ساعتی برای حل هر مشکلی با شما در ارتباط باشند. ارتباط مناسب شما با دیگر حسابرسان داخلی یا حسابداران می‌تواند به کارایی تیمی آن‌ها و نظم بالای کار، کیفیتی مطلوب ببخشد. حسابرسان داخلی باید بتوانند با شما به عنوان حسابرس ارشد یا مدیر اصلی حسابداری از نزدیک تعامل کنند.

۵٫ نظارت

نظارت فرآیند ارزیابی عملکرد کنترل داخلی شما است. هیئت مدیره باید فعالیت‌های مدیریتی و نظارتی ، بودجه مناسبع مالی، حسابرسی داخلی و سایر اسناد مالی را ارزیابی کنند. شما باید قبل از آن‌ که مدیران ارشد تصمیم به بررسی کارها وسند‌های مالی بگیرند تمامی این کارها را انجام داده و صحت‌ همۀ فعالیت‌های مالی را تأیید کرده باشید. این کار می‌تواند اعتبار شما را تا حد زیادی به عنوان یک حسابرس داخلی بالا ببرد و اطمینان خاطر مدیران ارشد شما را به سمت شما جذب کند. نظارت بر بخش‌های مهم مالی نیز یکی دیگر از کارهای مهم برای یکی حسابرس داخلی حرفه‌ای است.

معرفی کشورهای مناسب برای مشاغل مربوط به حسابرسی و حسابداری

کشورهای مناسب برای مشاغل مربوط به حسابرسی داخلی و حسابداری

مقدمه (بخش دوم مقاله)

معرفی کشورهای مناسب برای مشاغل مربوط به حسابرسی داخلی و حسابداری می‌تواند چشم اندازی بزرگ و طولانی مدت برای این کار ایجاد کند. در شمارۀ قبلی همین مقاله به توضیحی اجمالی از نیاز دیگر کشورها به حسابرسی داخلی و حسابداری پرداختیم و توضیحاتی هم در این باب ارائه شد. این مطلب در حقیقت بخش دوم مقالۀ پیشین است که سعی در معرفی بهترین کشورها برای استخدام حسابدار و حسابرس داخلی دارد.

چین

امروزه کشور چین تبدیل به یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان شده و از اقتصادی بسیار پویا برخوردار است. به شکلی که این کشور به عنوان یکی از غول‌های اقتصادی جهان در ۱۰ سال اخیر شناخته می‌شود. این کشور خود را به یک ابر قدرت جهانی تبدیل کرده و در تمامی بخش‌های عملی و تئوری مهم در جهان حرفی برای گفتن دارد. بر اساس بینش اقتصادی (ICAEW) در سال ۲۰۱۲، چین بزرگترین رشد متوسط سالانه ۱۰٪ را طی سه دهه گذشته به خود اختصاص داده است. این موضوع به معنی آن است که تولید این کشور هر هفت سال تقریباً دو برابر شده است. با این توصیفات می‌توان این کشور را یکی از بهترین گزینه‌ها برای پیدا کردن مشاغل مربوط به حسابرسی داخلی و حسابداری در نظر گرفت.

هنگ کنگ

هنگ کنگ را می‌توان یکی از برترین قدرت‌ها در زمینۀ توسعۀ اقتصادی در زمان کم و جذب منابع مالی خارجی در نظر گرفت. این موضوع در نوع خود بسیار قابل توجه و بررسی است. اما همان طور که جیمز لی ، نماینده (ICAEW) در پکن می‌گوید: هنوز هم کمبود حسابداران واجد شرایط در چین به شکلی گسترده وجود دارد. وزارت دارایی و انستیتوی حسابداران رسمی چین (CICPA) در حال همکاری با ( ICAEW) برای جذب استعدادهای برتر در حرفه حسابداری و حسابرسی داخلی هستند.

لی می گوید: مجمع (ICAEW) فعالانه ارتباط بین شرکت‌های حسابداری چینی و انگلیسی را تشویق می‌کند و باید اعتراف کنیم که ما تخصص اعضای خود را در زمینۀ این مشاغل ارتقا می دهیم و ( ICAEW) با موسسۀ حسابداران رسمی هونگ کونگ (HKICPA) توافق نامه متقابلی برای همکاری دارد.

استرالیا

استرالیا

اقتصاد استرالیا از هشت سال گذشته به مدت شش سال به عنوان مقاوم ترین اقتصاد جهان شناخته شده و در حال حاضر یکی از بهترین اقتصادها در (OECD) به شمار می‌رود. نوع سبک زندگی در این کشور با ریسک مالی بسیار پایین همراه است. استرالیا با هزینه کم زندگی‌، مسکن با کیفیت و مقرون به صرفه، مزایای مراقبت های بهداشتی گسترده و داشتن یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی و اجتماعی در جهان، چیزهای زیادی برای ارائه دارد.

مراکز مهم تجاری در استرالیا شامل شهر‌های سیدنی‌، ملبورن ، بریزبن و پرت است. استرالیا یک مرکز مالی پیشرو در منطقه آسیا و اقیانوس آرام می‌باشد و اتحاد آن با بازارهای سراسر منطقه طیف گسترده ای از خدمات مالی را به تجار ارائه می دهد. همان طور که ریچارد استوکس، عضو موسسه حسابداران خبره در استرالیا می گوید: اعضای ما همچنان به چالش‌ها و فرصت‌های شغلی مناسب در استرالیا و همچنین لذت بردن از سبک زندگی ادامه می دهند. ما در اینجا حدود ۳۵۰۰ عضو داریم و بزرگترین گروه (ICAEW) در انگلیس هستیم.

اقتصاد محلی این بخش‌ها در استرالیا در حالی که بسیاری از اقتصادهای دیگر جهان با مشکل روبرو هستند ، به توسعه خود ادامه داده و روندی صعودی دارد. شاید بتوان گفت در کشور استرالیا برای مشاغل حسابرسی داخلی و حسابداری تقاضاهای زیادی وجود دارد.

موریس

ژاک پوگن ، شریک رابط بین المللی در (BDO) در پورت لوئیس، می‌گوید: “موریس با داشتن آب و هوای گرم و آفتابی، سواحل زیبا و زمین‌های عالی گلف ، مکان خوبی برای زندگی است. در این کشور کار به عنوان یک حسابدار رسمی می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد. چرا که در این کشور شغل‌های حسابرسی و حسابداری یک سنت دموکراتیک دیرینه است ، مردم این کشور به دو زبان (انگلیسی و فرانسوی) صحبت می‌کنند. پوگنت درباره این کشور اضافه می‌کند: اقتصاد این کشور بیشتر بر پایۀ (خدمات مالی، گردشگری ، ICT ، شکر و منسوجات) می چرخد. این کشور تاکنون توانسته در برابر بحران‌های مالی زیادی مقاومت کند.

رشد مالی و کاری این کشور اندکی کمتر از ۴٪ تخمین زده شده اما باز هم با سرعتی کم در حال پیشرفت است. استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) از سال ۲۰۰۱ در این کشور به تصویب رسیده و به استانداری اصلی تبدیل شده است.

پوگنت می گوید: صلاحیت (ACA) بسیار معتبر است و همیشه مورد تقاضا قرار می‌گیرد. بیش از ۱۰ سازمان کارفرمای آموزش مجاز (ICAEW) در حال حاضر فعالیتی قوی در زمینۀ حسابرسی و حسابداری دارند. موریس یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد اعضای (ICAEW) را به خود اختصاص داده و از این رو بستری مناسب برای مشاغلی چون حسابرسی داخلی و حسابداری است.

نکتۀ بسیار مهم در مورد کار در این کشور دریافت اجازۀ کار است. حسابداران حرفه ای باید در (MIPA ) ثبت نام کرده و عضو شوند و افراد غیر شهروند مقیم یا توریست باید اجازه کار بگیرند.

ویتنام

ویتنام

سازمان (PwC) اخیراً ویتنام را به عنوان سریعترین رشد اقتصادی در بین بازارهای در حال ظهور ذکر کرده است. در سال ۲۰۱۱ اقتصاد ویتنام نرخ رشد سالانه ۵٫۸۹٪ را ثبت کرد. با افزایش تعداد شرکت‌های ویتنامی که به دنبال تجارت بین المللی هستند و شرکت‌های چند ملیتی آن می‌توان رشد اقتصادی این کشور را بسیار مطلوب دانست. در سال‌های اخیر رونقی مهم در بخش خصوصی این کشور بوجود آمده است. تغییرات در قانون‌های سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۵ و همچنین ایجاد مشارکت با شرکت های خصوصی محلی فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه گذاران خارجی در ویتنام ایجاد کرده است.

هدف اصلی سیاست‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ویتنام (FDI) به طور کامل جذب سرمایه نیست بلکه این کشور درحال یادگیری مهارت‌های مدیریتی به منظور بهره برداری از پتانسیل کشور و بهبود سطح زندگی افراد جامعه می‌باشد.

پایتخت ویتنام هانوی است که در شمال کشور واقع شده اما از دیگر شهرهای مهم می توان به شهر هوشی مین (قطب اولیه اقتصادی) کان توو، های فونگ، هوو، دا نانگ، نها ترانگ و دا لات اشاره کرد. بیش از نیمی از شرکت‌های (Fortune 100) وابسته به ایالات متحده در ویتنام فعالیت دارند و تنها با انگیزه‌های مالیاتی مداوم، طولانی بودن ساحل ، هزینه کم زندگی ، زیرساخت های بندری مدرن و پیشرفته توانسته اند در این مناطق به خوبی کار کرده و بازدهی مناسبی داشته باشند.

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در کشور ویتنام به درستی رعایت می شوند و( ICAEW) برای پیشبرد حرفه حسابداری حسابرسی در این کشور و جنوب شرق آسیا با انجمن حسابداران رسمی (VACPA) از نزدیک همکاری می کند.

سوئیس

سوئیس

این کشور حدود یک سوم کل بودجه های خصوصی و موسسات دریایی را مدیریت می کند ، اما سوئیس همچنین به دلیل صنعت مهندسی دقیق و با کیفیت بالای خود بسیار مشهور است. سایر بخش‌های اصلی شامل داروسازی، ساخت مواد شیمیایی ، مخابرات ، پردازش و بسته بندی مواد غذایی، گرافیک و مهندسی برق و مکانیک از جمله دیگر مشاغل پر کاربرد بعد از حسابرسی و حسابداری در این کشور محسوب می‌شوند. مشاغل مربوط به حسابرسی داخلی در این کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

اقتصاد سوئیس در طی بروز آشفتگی‌های مالی جهانی عملکردی نسبتاً خوب داشته اما اکنون با تأثیرات ناگوار بحران بدهی حاکمیت در منطقه یورو با همسایه‌های خود دست و پنجه نرم می کند. بزرگترین بانک‌های آن ( UBS) و (Credit Suisse) است که در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ متحمل خسارات زیادی شدند و اتحادیه اروپا، ایالات متحده و نهادهای بین المللی به طور فزاینده ای سوئیس را برای اصلاح ساختارهای بانکی خود تحت فشار قرار داده اند

بخش پایانی (معرفی کشورهای مناسب برای مشاغل مربوط به حسابرسی و حسابداری )

دانستن نیاز به مشاغل مختلف در کشورهای دیگر می‌تواند وسعتی زیاد به دید کاری افراد و آینده نگری آن‌ها بدهد. نه تنها افرادی در رشته‌های حسابرسی و حسابداری در کشورهای دیگر می‌توانند استخدام شوند بلکه شغل‌های زیادی وجود دارند که می‌توان به واسطۀ آن‌ها در کشورهای دیگر مشغول به کار شد. از این رو دانست نیاز هر کشور از نظر کمبود نیروهای متخصص می‌تواند بسیار راهگشا باشد. پیدا کردن مشاغل مربوط به حسابرسی داخلی در کشور مقصد یکی از مهمترین استراتژی‌های مهاجرت برای حسابرسان و حسابداران محسوب می‌شود.

تعاریف حسابرسی داخلی

تعریف و بررسی‌های مختلف در مورد حسابرسی داخلی

تعریف و بررسی‌های مختلف در مورد تعریف  حسابرسی داخلی به ما این امکان را می‌دهد که در این حوزه با تعاریف گوناگون جهانی نیز آشنا شویم. حسابرسی فرایندی سیستماتیک برای بدست آوردن و ارزیابی عینی شواهد و ادعاهای حسابرسان و حسابداران مجموعه‌های کاری و مالی است. این روند با پیشرفت‌های زیادی در سال‌های اخیر همراه بوده و همین موضوع موجب شده تا حسابرسی داخلی به یکی از مهم ترین ارکان اصلی پیشرفت در هر سازمان یا کسب و کاری تبدیل شود.

تأیید صحت گزارش‌ها، تصدیق عملکردهای اجرایی و نظارت بر تصمیم‌های گرفته شده از جمله وظایف یک حسابرسی داخلی است. ما در این مقاله می‌خواهیم به مبحث حسابرسی با دقت بیشتری پرداخته و با تعاریفی جدید از این حوزه آشنا شویم.

حسابرسی یکی از پویاترین حوزه‌های علوم حسابداری

کلمۀ ممیزی در زبان انگلیسی برای حسابرسی استفاده می‌شود. این کلمه در طول تاریخ حسابرسی به یک مترادف برای کنترل و بازرسی مالی یا تجدید نظر بر دیگر گزارش‌های مالی و حسابداری اطلاق می‌شده. در حالی که حسابداری با کمی تغییر در زمان روبرو شده، اما حسابرسی به طور دائمی تکامل یافته است و هرساله روش‌های نوینی برای حسابرسی، طراحی و اجرا می‌شود. این تغییرات و پیشرفت‌ها به نیازهای محیط کاری پاسخی مناسبی می دهند.

جلوگیری از ورشکستگی

این روند هر ساله موجب می‌شود شرکت‌های زیادی از ورشکستگی و ضررهای مالی جلوگیری کنند. به یاد داشته باشید حسابرسی باعث داشتن روندی مشخص در کسب و کارهای خرد و کلان می‌شود. شرکت‌ها صورت‌های مالی فعالیتهای خود را که نمایانگر عملکرد کلی آنها است تهیه می کنند. این صورت‌های مالی توسط افراد مستقلی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و در نهایت حسابرس‌های داخلی مدارک تسلیم شده را مطابق با استانداردهای عمومی حسابرسی و حسابداری ارزیابی می کنند.

بررسی و ارزیابی یک ممیزی به حساب می‌آید بنابراین ، حسابرسی بررسی و تأیید سوابق مالی و حسابداری و اسناد پشتیبان شرکت توسط یک متخصص مستقل و بر اساس ضوابط تعیین شده است.

تعریف دیگر از حسابرسی و ممیزی

اصطلاح “ممیزی” از کلمه لاتین “audire” گرفته شده است که به معنی “شنیدن” است. از این رو، حسابرس شخصی است که می شنود یا گوش می‌دهد. شاید بتوان گفت این بهترین تعبیر ممکن برای شغل حسابرسی است. فرد حسابرس باید از دقت و توجه خاصی در کار برخوردار باشد. در غیر این صورت فاش شدن سوگیری‌های مشخص و تقلب‌های مالی بر او پوشیده می‌ماند.

ممیزی در گذشته

برای قرن‌ها ، ممیزی‌ها “شنیداری، شفاهی” بودند که در آن افرادی که مسئولیت‌های مالی را به عهده داشتند با سرپرستی خود توجیه‌های اقتصادی را انجام می‌دادند. اکنون حسابرسی یکی از خدمات اطمینان به شمار می‌رود که توسط حسابداران حرفه ای و صالح، (واجد شرایط) ارائه می شود. هدف از حسابرسی صورت‌های مالی این است که حسابرس را قادر سازد تا در مورد تهیه صورت‌های مالی و گزارش‌ها از همۀ جهات‌، اظهارنظر کند. در این بخش تصدیق اوراق تسلیم شده به حسابرس، کار اصلی او در نظر گرفته می‌شود.

تعریف دقیق اصطلاح "حسابرسی" دشوار است. ب

تعریف دقیق اصطلاح “حسابرسی” دشوار است. برخی از تعاریف ارائه شده توسط نویسندگان مختلف به شرح زیر است:

 •  مطابق تعریفی که توسط فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) ارائه شده است ، “حسابرسی عبارت است از بررسی مستقل اطلاعات مالی هر نهاد ، خواه سود محور باشد یا نه و صرف نظر از اندازه آن.
 •  به گفته (R.R. Comber) حسابرسی یک بررسی مستقل از دفاتر مالی و سوابق برخی از افراد یا اشخاص مسئول در برابر شخص ثالث با هدف تأیید صورت حساب تهیه شده توسط طرف حسابدار است.
 • اسپایسر و پگلر ، ممیزی را چنین تعریف کرده اند: ” بررسی کتاب‌ها، حساب‌ها و کوپن‌های یک تجارت ، به طوری که حسابرس را قادر می سازد تا خود را راضی کند که ترازنامه به درستی تنظیم شده است و یک دیدگاه درست و منصفانه از وضعیت امور تجاری ارائه دهد و اینکه آیا حساب سود و زیان با توجه به بهترین اطلاعات وی ( توضیحاتی که به او داده شده) منطبق است یا خیر. بعد از مشخص شدن این پرسش‌ها اگر پاسخ حسابرس منفی است باید بگوید چه خطاهایی در کار وجود دارد و روند اصلی باید به چه سمتی پیش می‌رفته است.
 •  به گفته مونتگومری؛ “حسابرسی یک بررسی سیستماتیک از سوابق یک شرکت یا سازمان، برای تعیین یا تأیید گزارش در مورد حقایق مربوط به عملیات مالی و نتیجه آن است”.

از تعاریف فوق مشخص است که؛

تعریف حسابرسی داخلی، بررسی سیستماتیک و علمی دفاتر حسابداری و سوابق یک تجارت است، این روند حسابرس را قادر می سازد که ترازنامه و حساب سود و زیان را به درستی تنظیم کند، بنابراین یک نمایش درست و منصفانه از وضعیت مالی و امور تجاری، سود یا زیان دوره مالی را به نمایش بگذارد. حسابرس باید از طریق کتاب‌ها و حساب‌های مختلف، شواهد مربوط به اطلاعات خود را در مورد صحت گزارش‌های داده شد

پنج دلیل مهم بودن ممیزی داخلی

پنج دلیل مهم بودن ممیزی داخلی

مردم اغلب می پرسند: آیا شناخت تعریف حسابرسی داخلی لازم است؟ اگر ما یک سازمان کوچکتر هستیم، آیا باید منابع محدود شده خود را صرف یک برنامه حسابرسی داخلی کنیم؟ اگر مشتری‌های شما برای ارائه خدمات کارآمد‌، سازگار و ایمن به شما وابسته هستند ، پاسخ این پرسش مثبت است.
حسابرسی داخلی عملکرد مهمی در هر برنامه امنیت و انطباق اطلاعات است و ابزاری ارزشمند برای مدیریت موثر و مناسب ریسک است. آیا ما اطمینان داریم که کاری را که می گوییم انجام می دهیم انجام دهیم؟

آیا در سیاست‌ها و رویه‌های ما جای خالی وجود دارد؟ آیا زمینه‌هایی برای بهبود وجود دارد؟ آیا ما اهداف انطباق خود را برآورده می کنیم؟ این پرسش‌های مهم از طریق ممیزی داخلی (حسابرسی داخلی) مطرح می شوند.

نقش ممیزی های داخلی

“نقش ممیزی داخلی تأمین اطمینان مستقل از عملکرد موثر مدیریت ریسک ، حاکمیت و کنترل داخلی سازمان است.” یک حسابرسی داخلی به طور عینی انجام می شود و برای بهبود و بلوغ شیوه‌های تجاری یک سازمان طراحی شده است.

هدف از حسابرسی داخلی ارائه بینش در مورد فرهنگ ، سیاست‌ها‌، رویه‌ها و نظارت بر مدیریت سازمان با تأیید کنترل‌های داخلی مانند اثر بخشی عملکرد‌، کنترل‌های کاهش خطر و انطباق با قوانین و مقررات مربوط است. ناگفته نماند برنامه‌های حسابرسی داخلی برای نظارت و اطمینان از اینکه همه دارایی‌های کسب و کار شما به درستی ایمن شده و از تهدیدات محافظت می‌شوند حیاتی هستند. همچنین برای تأیید اینکه فرآیندهای کسب و کار شما سیاست‌ها و رویه‌های مستند شما را هم منعکس می کنند نیز مهم است.

بیایید نگاهی به پنج دلیل مهم بودن حسابرسی داخلی و هدف آن در سازگاری سازمان شما با چارچوب ها و مقررات مشترک بیندازیم

 • بینش عینی را فراهم می کند
 • کارایی عملیات را بهبود می بخشد
 • خطرات را ارزیابی می کند و از دارایی‌ها محافظت می کند
 • کنترل‌های سازمانی را ارزیابی می کند
 • مطابقت قانونی را تضمین می کند

تعریف حسابرسی‌ داخلی چگونه بینشی عینی از روند کاری را فراهم می کنند؟

بدون تعارض منافع مشخص نمی توانید کار خود را حسابرسی کنید. حسابرس داخلی یا تیم حسابرسی داخلی شما نمی توانند مسئولیت عملیاتی برای دستیابی به این بینش عینی داشته باشند. در شرایطی که شرکت‌های کوچکتر منابع اضافی برای اختصاص دادن به این امر را ندارند، پذیرفتن کارمندان متقابل در بخش‌های مختلف قابل قبول است که بتوانند بخش دیگری را نیز حسابرسی کنند. عملکرد حسابرسی داخلی با ارائه یک دیدگاه مستقل و بی طرفانه ، به سازمان شما ارزش بیشتری می بخشد.

حسابرسی‌های داخلی چگونه کارایی عملیات را بهبود می بخشند؟

با مرور عینی سیاست‌ها و رویه‌های سازمان خود، می توانید اطمینان حاصل کنید که همان کاری را انجام می دهید که سیاست‌ها و رویه های شما می گویند و این فرآیندها برای کاهش خطرات منحصر به فرد شما کافی هستند. با نظارت و بررسی مداوم فرایندهای خود ، می توانید توصیه‌های کنترل را برای بهبود کارایی و اثربخشی این فرآیندها شناسایی کنید. در عوض، اجازه می دهید سازمان شما بیشتر از افراد به فرآیندها وابسته باشد.

حسابرسی‌های داخلی چگونه خطرات را ارزیابی و از دارایی‌ها محافظت می کنند؟

یک برنامه حسابرسی داخلی با شناسایی و اولویت بندی خطرات از طریق ارزیابی سیستماتیک ریسک ، به مدیریت و سهامداران کمک می کند. ارزیابی ریسک می تواند به شناسایی هرگونه شکاف در محیط کمک کند و امکان انجام یک برنامه اصلاح شونده را فراهم کند. برنامه حسابرسی داخلی شما به شما کمک می کند تا هر تغییری که در محیط شما ایجاد شده را ردیابی و ثبت کنید و از کاهش خطرات موجود اطمینان حاصل کنید.

تعریف حسابرسی داخلی چگونه کنترل ها را ارزیابی می کند؟

تعریف حسابرسی داخلی سودمند است زیرا با ارزیابی کارایی و اثربخشی عملکرد ، محیط کنترل سازمان را بهبود می بخشند. آیا کنترل های شما هدف خود را برآورده می کند؟ آیا آنها در کاهش خطر کافی هستند؟

چگونه حسابرسی‌های داخلی مطابقت با قوانین و مقررات را تضمین می کند؟

با انجام مرتباً یک ممیزی داخلی، می توانید از رعایت قوانین و مقررات مربوطه اطمینان حاصل کنید.این کار همچنین می تواند به شما در ایجاد آرامش خاطر کمک زیادی کند که برای حسابرسی خارجی بعدی خود آماده باشید. جلب اعتماد مشتری و جلوگیری از جریمه‌های پرهزینه مرتبط با عدم رعایت موارد ، حسابرسی داخلی را به عنوان یک فعالیت مهم و ارزشمند برای سازمان شما به حساب می آورد.

بخش آخر (نگاهی به تعاریف جدید و مختلف حسابرسی)

حسابرسی داخلی از جمله مهم ترین بخش‌های هر شرکت و سازمان مالی به شمار می‌رود. حسابرسی داخلی در سال‌های اخیر با انبوهی از تغییرات ساختاری مواجه شده البته لازم به توضیح است که تمامی این تغییرات و دگرگونی‌ها برای رسیدن به یک هدف کلی یعنی رسیدن به روند با کمترین میزان ریسک و بیشترین میزان بهره برداری است. هر شرکت یا سازمانی باید برای حسابرسی خود برنامه‌های منظم و کاربردی داشته باشد در غیر این صورت نمی‌تواند روندی مناسب و رویکردی رو به جلو را تجربه کند.

اصول حاکم بر شغل حسابرسی

اصول حاکم بر شغل حسابرسی داخلی یک الزام کاری به شمار می‌رود.

اصول حاکم بر شغل حسابرسی داخلی یک الزام کاری به شما می‌رود. هر کاری دارای اصول و قواعدی دقیق و کاربردی است. اگر بخواهیم برای کاری مانند حسابرسی داخلی ممیزی‌ها و استانداردهایی تعریف کنیم بدون شک باید از روی قوانین و مقرراتی مشخص این استانداردها را در نظر بگیریم و هر گونه تخلف از آن اصول را با جریمه‌هایی همراه کنیم. چرا که حسابرسی داخلی باید دقیق و بدون سو گیری شخصی خاص انجام شود در غیر این صورت اصل کار دچار مشکل و تخلف می‌شود.

اهداف اساسی

هدف اصلی حسابرسی داخلی این است که اطمینان حاصل شود تمام ممیزی های داخلی با ویژگی‌های اساسی خاصی انجام می شود.
اعتبار حسابرس داخلی را تأیید کنید. (شخص حسابرس باید مورد تأیید طرفین واقع شود یا دارای سابقۀ بسیار مناسبی در امر حسابرسی داخلی باشد)

عناصر ضروری برای انجام فعالیتهای حسابرسی داخلی را ترسیم کنید. (در انجام حسابرسی یا حسابداری مهم ترین ارکان اصلی صورت حساب‌ها و دیگر اوراق مالی است. در صورت عدم وجود این اوراق به احتمال زیاد نمی‌توان کاری از پیش برد و صحت دیگر اسناد را بررسی کرد)
نتیجه حسابرسی داخلی با کیفیت است و با اهداف تعیین شده مطابقت دارد.(بعد از بررسی تمامی حسابرسی‌ها باید روند کلی آن با پیشروی شرکت یا نهاد مالی همخوانی داشته باشد.)

بررسی اصول اساسی در حسابرسی

استقلال
حسابرس داخلی باید از هرگونه تأثیر ناعادلانه ای که وی را مجبور به انحراف از حقیقت می کند دور باشد. این استقلال نه تنها در ذهن، بلکه در ظاهر نیز باید در نظر گرفته شود. همچنین، حسابرس داخلی در برابر هرگونه فشار یا تداخل ناعادلانه در تعیین دامنه وظایف یا نحوه انجام کارها و گزارش‌ها، در صورت انحراف از اهداف تعیین شده باید مقاومت کند.

استقلال عملکرد حسابرسی داخلی به عنوان یک کلیت، سهم بزرگی در ایجاد استقلال حسابرس داخلی دارد. ساختار کلی سازمان، پرسنل اصلی ، موقعیت و گزارش اصلی رئیس حسابرس داخلی در این ساختار همراه با اختیاراتی که از مقامات بالا دستی گرفته می شود استقلال حسابرس داخلی را بیشتر در حوزۀ کاری تثبیت می کند.استقلال حسابرسی هم از جمله اصول حاکم بر شغل حسابرسی در نظر گرفته می‌شود.

گزارش‌های حسابرس داخلی به هیئت مدیره یا کمیته حسابرسی خواهد رسید که مسئول تعیین حسابرسان داخلی طبق قانون است. بسیاری از اوقات ، حسابرس داخلی مسئولیت گزارش گیری دوگانه دارد ، در این صورت گزارش اداری به یک افسر اجرایی (به عنوان مثال ، دکتر یا مدیر عامل) ارجاع داده می‌شود. بنابراین، وظیفه حسابرسی داخلی باید خارج از وظایفی باشد که تحت حسابرسی داخلی قرار می گیرند (به عنوان مثال ، امور مالی و حساب ها) و حسابرس داخلی باید مستقیماً به بالاترین ارگان حاکمیت شرکت گزارش دهد همانطور که در بالا گفته شد.

در بعضی مواقع ، حسابرس داخلی در معرض خطر دیگری برای استقلال کاری قرار می‌گیرد و به موجب آن مدیریت به دنبال پشتیبانی فعال تجاری از حسابرس داخلی است. در چنین شرایطی حسابرس داخلی جدا از ارائه تضمین‌های اساسی و ورودی‌های مشاوره‌ای‌، مسئولیت‌های عملیاتی خاصی (مانند: مدیریت ریسک ، انطباق ، اتوماسیون سیستم ، مهندسی مجدد فرآیند و غیره) را به خود اختصاص می‌دهد.

یکپارچگی و عینیت

حسابرس داخلی باید صادق ، راستگو و دارای صداقت بالا باشد. او باید به روشی کاملاً حرفه ای عمل کند و در تمام معاملاتش منصفانه دیده شود. او باید از هرگونه تعارض منافع اجتناب کند و به دنبال منفعت شخصی یا مزیت شخصی از موقعیت خود نباشد. حسابرس داخلی کار خود را به ویژه در جمع آوری و ارزیابی واقعیت‌ها و شواهد به صورت کاملاً عینی انجام می دهد. او اجازه نخواهد داد که تعصب بر عینیت او غلبه کند ، خصوصاً در نتیجه گیری یا گزارش دادن نظر خود برای جمع بندی کارها.

مراقبت‌های حرفه‌ای لازم

حسابرس داخلی هنگام انجام حسابرسی داخلی باید از مراقبت و دقت حرفه ای لازم برخوردار شود. “مراقبت‌های حرفه ای” نشان می دهند که حسابرس داخلی در انجام کار برای اطمینان از دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده مراقبت معقول و منطقی دارد.

حسابرس داخلی باید

توجه ویژه به برخی از فعالیت‌های کلیدی حسابرسی، مانند ایجاد دامنه مشارکت برای جلوگیری از حذف جنبه‌های مهم ، شناخت خطرات و اهمیت مناطق، داشتن مهارت‌های لازم برای بررسی موارد پیچیده، تعیین میزان آزمایش مورد نیاز برای دستیابی به اهداف در مهلت‌های مشخص شده و غیره از جمله وظایف‌های کلی یک حسابرس داخلی در بخش مراقبت‌های ویژۀ حسابرسی است.

محرمانه بودن

حسابرس داخلی باید در همه زمان‌ها، از حداکثر محرمانه بودن تمام اطلاعاتی که در طول کار حسابرسی به دست آورده است حفاظت کند. وی نباید هیچ اطلاعاتی از این دست را خارج از وظیفه حسابرسی داخلی برای طرفی از شرکا افشا کند و هر گونه افشای اطلاعات باید بر اساس “نیاز به دانستن” باشد.

حسابرس داخلی باید اطلاعات محرمانه را از دیگران محافظت کند. تحت هیچ شرایطی ، هیچگونه اطلاعات محرمانه ای نباید بدون تأیید خاص مدیریت یا مشتری و یا مگر اینکه مسئولیت قانونی یا مسئولیت حرفه ای انجام این کار وجود داشته باشد (به عنوان مثال ، برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با بازرسان قانونی) ، با اشخاص ثالث در خارج از شرکت به اشتراک گذاشته شود. گزارش‌های حسابرسی داخلی باید برای مخاطبین داخلی مشخص شود و فقط برای کسانی که حسابرس داخلی را منصوب یا مشغول به کار می کنند، طبق دستورالعمل آنها توزیع می‌شود.

مهارت و صلاحیت

حسابرس داخلی باید دارای دانش صحیح، مهارت‌های قوی بین فردی ، تجربه عملی و تخصص حرفه ای در زمینه‌های خاص و سایر صلاحیت‌های لازم برای انجام یک حسابرسی با کیفیت را داشته باشد. او فقط وظایفی را که صلاحیت لازم را برای آنها دارد انجام می دهد. این موضوع هم از جمله مهم ترین اصول حاکم بر حسابرسی داخلی برشمرده می‌شود.

حسابرس داخلی در صورت لزوم برای انجام مسئولیت‌های خود ، مهارت‌ها و شایستگی‌های لازم را دارد یا باید آنها را بدست آورد. آموزش مداوم حرفه ای، بخش اصلی این تمرین است. حسابرس داخلی علاوه بر مهارت‌های فنی و کاری اساسی ، باید از مهارت‌های فرعی (مانند مهارت‌های بین فردی و ارتباطی) برای تعامل با بسیاری از سهامداران برخوردار باشد.

در مواردی که حسابرس داخلی فاقد تخصص خاصی باشد ، باید مهارت‌های مورد نیاز را از طریق متخصصان داخلی یا از طریق خدمات یک متخصص خارجی تهیه کند ، به شرطی که استقلال کسب و کار و اطلاعات سری به خطر نیفتد. هدف اطمینان از این است که تیم حسابرسی به عنوان یک کل، از تخصص و دانش لازم برای منطقه مورد بررسی خود برخوردار باشد.

حسابرسی مبتنی بر ریسک

حسابرس داخلی باید زمینه‌های مهم حسابرسی را از طریق یک ارزیابی ریسک شناسایی کند و فعالیت‌های حسابرسی را متناسب با آن انجام دهد تا روش‌های حسابرسی دقیقی نسبت به مناطق و موضوعات با ریسک بالا اولویت بندی و انجام شود، با روش‌های در نظر گرفته شده حسابرسی زمان کمتری به مناطق کم خطر اختصاص دهد. بعلاوه، با این روش باید اطمینان حاصل کرد که خطرات در نظر گرفته شده بیشتر با اهداف کل استراتژیک و شرکت منطبق هستند تا اینکه بطور دقیق بر اهداف فرآیند متمرکز باشند.

تمرکز سیستم و فرآیند

یک حسابرس داخلی باید یک سیستم و روش متمرکز بر فرآیند را در انجام رویه‌های حسابرسی اتخاذ کند. این روش پایدارتر از روشی است که برای آزمایش معاملات و تعادل اتخاذ شده زیرا فراتر از “تشخیص خطا” شامل “پیشگیری از خطا” است. برای شناسایی فرصت‌های بهبود سیستم یا اتوماسیون و همچنین برای تقویت روند و جلوگیری از تکرار چنین خطاهایی مشخص، حسابرس نیاز به تجزیه و تحلیل ریشه ای در مورد انحرافات اصلی مالی و حسابرسی دارد.

استقرار فناوری اطلاعات توسط شرکت‌ها به طور گسترده ای استفاده می‌شود و باید برای حسابرسی داخلی به عنوان یک موضوع موثر درک شود. این یک رویکرد پایدارتر است زیرا این روش به حسابرس داخلی کمک می کند تا از “افراد برای پردازش” و “تشخیص و پیشگیری” دور شود.

مشارکت در تصمیم گیری

در انجام وظایف حسابرسی داخلی ، حسابرس داخلی از تصویب هرگونه قضاوت یا اظهارنظر درباره تصمیمات مدیریت گذشته اجتناب می‌کند. حسابرس داخلی به عنوان بخشی از نقش مشاوره‌ای خود، از شرکت در تصمیم گیری عملیاتی که ممکن است مورد بازرسی بعدی قرار گیرد، اجتناب می کند. دقت داشته باشید این اجتناب به دلیل عدم آگاهی کافی در مورد موضوع مورد نظر است.

تمرکز حسابرس داخلی باید بر روی کیفیت و اثربخشی عملیاتی فرآیند تصمیم گیری و بهترین روش تقویت آن باقی بماند ، به طوری که احتمال تصمیمات نادرست یا اشتباه به حداقل برسد.

حساس به چند منافع ذینفع

حسابرس داخلی باید پیامدهای مشاهدات و توصیه‌های خود را به دقت ارزیابی کند.
در چندین ذینفع ، به ویژه در مواردی که منافع متنوع ممکن است ماهیت مغایر داشته باشند در چنین شرایطی، حسابرس داخلی باید دیدگاه متعادلی ارائه دهد. این امر به مدیران ارشد اجازه می دهد تا با استفاده از تمامی اطلاعات تصمیم بگیرند و استراتژی و اهداف شرکت را با انتظارات و منافع سهامداران متعدد آن متعادل کنند.

کیفیت و بهبود مستمر

کیفیت کار حسابرسی داخلی برای حسابرس داخلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اعتبار گزارش‌های حسابرسی به طور دقیق به میزان موارد تأیید شده محاسبه می‌شود. حسابرس داخلی برای رسیدن به این تأیید باید اسناد و گزارش‌ها را از سه مرحله عبور دهد. این سه مرحله عبارت اند از:

(الف) اطمینان پیدا کردن در مورد موارد بررسی شده

(ب) تأیید تمامی اسناد ارائه شده و مشاهدات

ج) به طور مداوم کیفیت فرآیند حسابرسی داخلی و گزارش های حسابرسی داخلی را بهبود بخشد.

حسابرس داخلی باید اطمینان حاصل کند که مکانیزم ارزیابی خود برای نظارت بر عملکردهای کلی و همچنین افراد زیرمجموعه و کارشناسان خارجی که برای اتمام بخشی از کار حسابرسی به آنها اعتماد می کند به درستی در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است در چنین شرایطی یک سازو کار بررسی همکار برای کنترل کیفیت باید در نظر گرفته شود تا به تمام جنبه‌های اعلامیه‌های صادر شده توسط حسابرسی اصلی عمل شود.

بخش آخر: (اصول حاکم بر شغل حسابرسی داخلی)

اصول و قواعد در هر کاری باعث بالا رفتن راندمان کاری و پیشرفت صعودی سازمان می‌شود. بهتر است هر شغلی دارای اصولی حاکم به عنوان استانداردهای اصلی باشد. در این صورت هیچ گاه خط مشی کاری ناپدیدی نشده و افراد از آن به عناوین گوناگون سر باز نمی‌زنند. اصول حاکم بر شغل حسابرسی داخلی هم از این قاعده جدا نیست. اصول حاکم بر این علم باعث می‌شود کمترین خطا و بیشترین بازدهی ممکن برای مدیران و صاحبان سازمان‌ها در نظر گرفته شود. تمامی موارد گفته شده از اصول حاکم برشغل حسابرسی برگرفته شده است.

عینیت

حسابرسی داخلی و رابطۀ آن با رشد اقتصادی

حسابرسی داخلی و رابطۀ آن با رشد اقتصادی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه ای برای پیشرفت‌های گسترده مالی و کاری شمرده می‌شود. همچنین رشد اقتصادی یکی از بنیادی ترین دلایل پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود. رشد اقتصادی اما نیازمند فرآیندهایی در زمینه‌های مختلف است. اگر بخواهیم به یکی از موارد مهم در رشد اقتصادی اشاره کنیم باید حسابرسی داخلی را در نظر داشته باشیم. حسابرسی داخلی و رشد اقتصادی مانند دو عنصر مکمل برای یکدیگر عمل می‌کنند.

ما در این مقاله سعی داریم به بررسی این دو عنصر و رابطۀ آن‌ها با یکدیگر پرداخته و آن‌ها را به شکلی کامل بررسی کنیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

استفاده از علوم حسابرسی داخلی و حسابداری برای ارتقاء سطح مالی کشور

همانطور که گفته شد حسابرسی داخلی و رشد اقتصادی رابطۀ بسیار تنگاتنگی با یکدیگر دارند. حسابرسی داخلی از جمله مهم ترین ارکان پیشرفت هر کشوری محسوب می‌شود. برای مثال اگر سیستم حسابرسی داخلی سازمان‌های یک کشور به خوبی عمل نکنند، یا اگر حسابرسان حوزۀ حسابرسی مالیاتی به وظایف خود به خوبی واقف نباشند آیا باز هم کشور می‌تواند از نظر اقتصادی و مالی روندی صعودی داشته باشد؟ جواب این پرس منفی است.

اقتصاد مقاومتی:

تنها جوامعی می‌توانند روند‌های مالی خود را مدیریت کنند که سازمان‌های حسابرسی و حسابداری مناسب و مستقلی داشته باشند، همچنین از علوم جدید حسابرسی و حسابداری بهره مند بوده و در نهایت داران نیروهای خبره در این زمینه باشند. در انتها باید گفت تنها یک راه برای رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و اقتصاد مقاومتی وجود دارد و آن هم استفاده از نیروهای خبرۀ حسابرسی داخلی و خبره در سازمان‌های مالی کشور است.

تعیین صلاحیت حسابرسان و حسابداران

تعیین صلاحیت حسابرسان و حسابداران

حسابرسان یا حسابداران برای آن که بتوانند تحت حمایت نهادی نظام مند باشند باید به عضویت جامعۀ حسابرسی ایران در بیایند. این سازمان در حقیقت وظیفۀ صلاحیت سنجی افراد حسابرس و حسابدار را بر عهده دارد. این سازمان با در نظر گرفتن اصولی خاص باعث ایجاد فیلترهای برای تفکیک نیروهای مناسب و کارآمد و دیگر نیروهای نه چندان مناسب را موجب می‌شود. سازمان حسابرسی ایران را می‎‌توان تنها سازمان اصلی و کلی حسابرسی کشور دانست.

شاخه‌های مختلف حسابرسی و نیروهای خبره

حسابرسی دارای شاخه‌های گسترده ای بوده از حسابرسی تقلب تا تعیین ریسک حسابرسی از جملۀ شاخه‌های متفاوت حسابرسی است. برای هر کدام از این دسته‌های گفته شده و بسیاری دیگر از شاخه‌های حسابرسی، افرادی خبره برای کارها لازم هستند. صلاحیت این افراد نیز به دست سازمان حسابرسی ایران سنجیده می‌شود. این سازمان در کنار وظیفۀ اصلی خود یعنی بررسی و دقت در مورد افراد با صلاحیت و انتخاب آن‌ها برای کارهای حسابرسی داخلی و حسابداری وظیفۀ دیگری را نیز بر عهده دارد.

از جمله این وظایف می‌توان به مهمترین آن‌ها یعنی آموزش دهی و اطلاع رسانی دورس جدید و روش‌های نوین حسابرسی داخلی و حسابداری در کشور اشاره کرد.

آینده نگری

باید در نظر داشت حسابرسی داخلی شغلی مبتنی بر آینده نگری است نه رویکردی گذشته نگر. در هر سازمانی باید از حسابرسان در راستای تحقق آرمان‌های شرکت یا بنگاه اقتصادی استفاده شود. هر حسابرس در حقیقت باید تمامی روند و فرآیند‌های سازمان مربوطه را بررسی کرده و به مدیران و عالی مقالم‌های آن سازمان مشاوره‌هایی مناسب در جهت رشد اقتصادی شرکت بدهند. متأسفانه باید گفت بسیاری از سازمان‌ها و صاحبان کسب و کارهای کلان به حسابرسان خود به عنوان مشاور نگاه نکرده و ‌آن‌ها را شخصی مفتش تصور می‌کنند.

در صورتی که حسابرسان با ارزیابی دقیق روند و رویکردهای عملی هر سازمان می‌توانند آیندۀ آن را تا حد زیادی بررسی کرده و راهکارهای مناسبی برای سرعت بیشتر پیشرفت یا جلوگیری از سقوط مالی شرکت در نظر بگیرند. البته نا گفته نماند در سال‌های اخیر این شکل از نگرش بیشتر از زمان‌های مشابه در سال‌های گذشته رواج داشته است.

اهمیت استقلال یک حسابرس
اهمیت استقلال یک حسابرس

همان طور که گفته شد حسابرسی داخلی و رشد اقتصادی به یکدیگر مرتبط هستند. اما نکتۀ حائز اهمیت حسابرسی، استقلال کامل شخصی است که مسئولیت این کار را بر عهده دارد. در سازمان‌های خرد و کلان معمولاً حسابرسان داخلی یا حسابرسان مستقل به وسیلۀ مدیر اصلی یا سهامداران برتر انتخاب می‌شوند تا تمامی روندهای مالی نهاد را بررسی کرده و موارد مالی تسلیم شده به اعضا را راستی آزمایی کنند.

اگر شخص حسابرس دارای استقلال عملکردی نباشد و به یکی از سهامداران یا جناح‌های مالی وابسته باشد آیا می‌تواند وظیفۀ خود را به خوبی انجام دهد؟ پاسخ این پرسش منفی است چرا که هرگونه وابستگی فرد حسابرس به مجموعه یا نفرات آن می‌تواند موجب سوگیری شخص شده و بر عملکرد صحیح و صادقانۀ او اثرگذاری منفی داشته باشد.

بخش آخر (حسابرسی داخلی و رشد اقتصادی)

مکانیزم حسابرسی را می‌توان یکی از ارکان جدایی ناپذیر رشد اقتصادی و البته اقتصاد مقاومتی دانست. حسابرسی موجب می‌شود سازمان‌ها و نهادهای مالی تا حد زیادی بر امور کاری و مالی خود مسلط شده و چشم اندازهای بهتری را در کار ترسیم کنند. شاید نگاه سنتی به حسابرسی داخلی در کشور ما نیاز به فرهنگ سازی بیشتری داشته باشد. شاید هم حسابرسی داخلی و لزوم آن هنوز بر بسیاری از افراد یا صاحبان مشاغل ثابت نشده است.
بهترین راهکار برای درک این موضوع اطلاع رسانی بیشتر و مداوم است. تصوری قدیمی در کشور ما به شکلی غالب وجود دارد این تصور و پیش فرض باعث شده بسیاری از سازمان‌ها اهمیت دقیق یک حسابرس را به درستی درک نکرده و استخدام یک حسابرس را غیر لازم بدانند.

شرایط خاص

در چنین شرایطی باید برای آن‌ها شرح داد که حسابرس داخلی در حقیقت فردی پژوهش محور است. این فرد با در نظر گرفتن روند کاری و مالی هر سازمان می‌تواند دور نمایی مناسب یا غیر مناسب برای آن‌ها در نظر بگیرد. شاید بتوان گفت داشتن یک حسابرس خبره می‌تواند تا حد زیادی ریسک ورشکستگی‌های سازمان‌های مالی یا کاری مختلف را تعدیل کند.

بررسی تحول حسابرسی بعد از انقلاب

بررسی تحول حسابرسی بعد از انقلاب اسلامی

بررسی تحول حسابرسی بعد از انقلاب اسلامی می‌تواند بیانگر میزان رشد صعودی یا نزولی سازمان‌های حسابرسی داخلی در طی زمانی طولانی باشد. ما در این مقاله می‌خواهیم به بررسی تحول‌ حسابرسی بعد از انقلاب پرداخته و آن را به شکلی کامل تشریح کنیم. برای این کار ابتدا باید به یاد بیاوریم که دلیل اصلی ایجاد سازمان‌های حسابرسی در کشور ما نیاز و توسعۀ کسب و کارهای کلان نبوده است بلکه همانطور که در مقالۀ گذشته توضیح دادیم حسابرسی در حقیقت برای تقلید از جامعۀ غرب در کشور ما بروز پیدا کرد.

بعد مدتی هم با وارد شدن سازمان‌های حسابرسی کشورهای دیگر ما توانستیم قدم‌های کوچکی در راستای توسعۀ سیستم‌های حسابرسی خود برداریم. حال به ادامۀ این روند در زمان بعد از انقلاب ۵۷ می‌پردازیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

انقلاب ۵۷ و منحل شدن کانون حسابرسان و حسابداران رسمی

با شروع انقلاب سال ۵۷ کشور دچار تحول‌های زیادی در عرصه‌های گوناگون شد. از تغییر سمت‌های مختلف و عالی رتبه در سیستم‌های اداری و حقوقی تا منحل شدن بسیاری از ادارات و سازمان‌های علمی و فرهنگی. این موضوع باعث شد کانون حسابداران یا حسابرسان رسمی هم که حدود ۱۰ سالی از تأسیس آن می‌گذشت با مشکلاتی جدی روبه رو شود.

اولین مشکل نبود نیروهای متخصص بود. همان طور که در مقالۀ گذشته گفتیم سازمان حسابرسان یا حسابداران رسمی با کمک نیروهای خارجی (حسابرسان خارجی) در حال توسعه بود. در حقیقت حسابداران و حسابرسان ایرانی در این شرکت‌های چند ملیتی سعی داشتن شیوه‌های نوین و اصول اصلی حسابرسی داخلی و حسابداری را از دیگر کشورها آموزش ببیند. اما در نهایت با اخراج بسیاری از این نیروهای متبحر و بسته شدن سازمان‌های حسابرسی این عمل به نتیجۀ نهایی در آن زمان نرسید.

در چنین شرایطی نهایتاً دولتمردان ایران اوضاع کلی را در این زمینه بسیار چالش برانگیز دیدند. دیگر دریافت‌ مالیات‌ها با مشکل‌های زیادی مواجه شده بود. سازمان‌های بی‌شماری از نظر حسابداری و حسابرسی نیازمند به نیروهای خبره بودند و از همه مهمتر مراکز و سازمان‌هایی که در زمان انقلاب مصادره شده بودند نیاز به حسابرسی و بررسی داشتند. به دلیل تمامی موارد گفته شده در نهایت بنیاد‌های مختلفی برای بررسی این موارد تأسیس شد.

بخش دوم

از جملۀ این سازمان‌ها و بنیادها می‌توان به موسسۀ حسابرسی سازمان صنایع ملی، سازمان برنامه و بودجه، موسسۀ بنیاد مستضعفان و موسسۀ حسابرسی بنیاد شهید اشاره کرد. این موارد تنها بخشی از سازمان‌های حسابرسی کشور هستند.

این سازمان‌ها در اولین قدم سعی کردند نیروهایی که در زمان قبل از انقلاب به کارهای حسابرسی واقف بودند را استخدام کرده و از آن‌ها بهره مند شوند. این کار دو فایدۀ اصلی داشت: اول: این دسته از اشخاص تا حد زیادی تحت تعلیم حسابرسان خبرۀ خارجی قرار داشتن و می‌توانستند در سمت‌های اجرایی به خوبی عمل کنند. دومین مورد: استخدام این افراد باعث می‌شد سازمان‌ها از روندهای حسابرسی در گذشته آگاه شوند و طبق آن برنامه‌ ریز‌ی‌های آیندۀ خود را طراحی کنند.

ادغام سازمان‌های حسابرسی مختلف

ادغام سازمان‌های حسابرسی مختلف

روند‌های گفته شده تا سال ۱۳۶۲ ادامه داشت. تا این که در این سال قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب نهایی دولت رسید و زمام کارهای حسابرسی کشور را در سطحی گسترده به دست گرفت. این سیستم حسابرسی درحقیقت با ادغام سازمان‌های حسابرسی خصوصی با بخش دولتی ایجاد شد. به این شکل دیگر تمامی موارد را دولت کنترل کرده و پا به پای سازمان‌های خصوصی در این روند رشد می‌کرد.

در قانون و اساسنامۀ این سازمان تمامی کارهای حسابرسی مالیاتی و دیگر انواع حسابرسی از هر نوعی که باشد درنهایت به سازمان حسابرسی کشور محول شده و این سازمان است که باید حرف نهایی را در رسیدگی به امور حسابرسی کشور بزند. همچنین این سازمان در کنار به عهده داشتن و بررسی مباحث سازمان‌های حسابرسی و موارد مرتبط با آن، پایه گذار و تدوین گر اصلی اصول و قواعد حسابرسی کشور نیز هست.

در این بخش لازم به ذکر است که اگر چه این سازمان سعی در بهبود و مدرن سازی سیستم‌های حسابرسی را دارد اما در نهایت به دلیل ارتباط نداشتن با جامعۀ جهانی در این امر (دسترسی به علوم مدرن حسابرسی و حسابداری) نتوانسته کارهایی مطلوبی داشته باشد. اگر بخواهیم کمی در اصول و قوانین حسابرسی کشور دقیق شویم می‌بینیم که قانون‌های امروزی این سازمان حتی در قسمت مالیات‌های مستقیم هم از روش‌های بسیار قدیمی و منسوخ استفاده می‌کند که این خود جای بحثی فراوان دارد.

رشد سازمان‌ حسابرسی دولتی و به حاشیه رفتن فعالیت سازمان‌های غیر دولتی

بعد از ادغام شدن تمامی سازمان‌های خصوصی با دولتی یک شکاف بزرگ در حوزۀ حساربرسی و حسابداری ایجاد شد و آن نبود سازمان‌های خصوصی و نبود نهادهای نظام مند و حرفه‌ای در این حوزه بود. اگر بخواهیم به یکی از بزرگترین مشکلات قانون گذاران حسابرسی بعد از انقلاب اشاره کنیم.

باید به از بین رفتن سازمان‌های حسابرسی شخصی و نبود نظامی، عالی در این حوزه در آن‌ سال‌ها اشاره کرد. این موضوع خود باعث شکافی عمیق در این حوزۀ علمی و عملی شد. نبود سازمان‌های حسابرسی داخلی و نظامی پژوهشی در این زمینه‌ها باعث می‌شد علم حسابرسی بدون پشتیبانۀ پژوهشی نتواند به خوبی رشد کرده و با دیگر کشورهای دور و نزدیک رقابت کند.

بخش آخر (بررسی تحول حسابرسی بعد از انقلاب)

باید درک کنیم که در هر انقلابی برخی از سازمان‌ها و افراد دچار مشکلاتی می‌شوند. برخی از کارها متوقف و برخی دیگر ممکن است از بین بروند. در برخی از موارد ممکن است شرکا تعویض یا حتی سیستم کاری منحل شود. اما اگر بعد از هر دگرگونی اجتماعی دولتمردان بر مسند نشته سعی کنند از خبرگان هر رشته برای راه اندازی کارها بهره مند شوند هیچ گاه رشد علمی و اقتصادی کشور دچار تزلزل نمی‌شود حتی در زمان جنگ یا انقلاب‌های بزرگ.
بررسی تحول حسابرسی بعد از انقلاب به ما این امکان را می‌دهد بتوانیم نقاط ضعف و قوت سیستم حسابرس کشور را با دقت بیشتری بررسی کرده و نیازهای آیندۀ این حوزه را بهتر بشناسیم.

تولد حسابرسی داخلی قبل از انقلاب اسلامی

تولد حسابرسی داخلی قبل از انقلاب اسلامی

تولد حسابرسی داخلی قبل از انقلاب اسلامی موضوع اصلی این مقاله است. شاید برای بسیاری از فعالان حوزۀ حسابرسی جالب و بسیار جذاب باشد که در مورد تولد حسابرسی قبل از انقلاب اسلامی بیشتر بدانند. این موضوع سبب می‌شود روند کاری این حوزه را بتوان در طول تاریخ معاصر ایران هم بررسی کرد. باید در نظر داشت تولد حسابرسی در زمان قبل از انقلاب، موضوعی بسیار مهم و اثر گذار در پایه ریزی این سیستم کاری در کشور ما ایران بوده. ما در این مقاله سعی داریم به این موضوع پرداخته و از جهات گوناگون آن را بررسی و تشریح کنیم.

دلیل اصلی پیدایش حسابرسی داخلی

افراد زیادی تصور می‌کنند شکل گیری علم حسابرسی و پیدایش آن به دلیل نیاز کشور به این علم بوده است اما این تصوری غیر واقعیست. درست است که در بسیاری از کشورها دلیل اصلی ایجاد سازمان‌های حسابرسی نیازهای اقتصادی و پیشرفت‌های کاریست اما در هر صورت کشور ما دلیل دیگری برای ورود به این عرصه داشته. باید گفت سیستم حسابرسی و شروع کار آن در ایران در حقیقت حرکتی غیر اصولی و تقلیدی از جامعه‌هایی با پیشرفته‌های اقتصادی بوده و هیچ نیازی در ابتدا باعث رواج و گسترش این علم در کشور ما نبوده است.
به همین دلیل می‌توان شروع کار در این حوزه را بسیار ضعیف و با الگوبرداری‌های بسیار ساده در نظر گرفت.

برای مثال در سال ۱۳۱۰ قانون تجارت ایران با الگوبرداری از قانون تجارت بلژیک تدوین و نوشته شد. با این اقتباس غیر حرفه ای از قانون تجارت بلژیک، مقرر شد در هر سازمانی یا نهاد مالی کلان و خردی گروهی متشکل از چند حسابرس (یا به اصطلاح مفتش) تشکیل شود تا به حسابرسی‌ منابع مالی طرفین بپردازند.

در بیشتر موارد این روند به سهامداران کلان سازمان واگذار می‌شد. این شیوه شاید به صورت ظاهری مناسب و ایده آل باشد اما در نهایت می‌تواند با جهت گیری برخی از سهامداران همراه باشد و همین موضوع یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در این قانون وجود داشت. حسابرس‌های داخلی هر سازمان باید کاملاً مستقل باشند و از جهت گیری‌های مالی و امتیازی طرفین به دور بمانند.

پیدایش حسابرسی مالیاتی

برای اولین بار استفاده از خدمات حسابرسی مالیاتی در سال ۱۳۲۸ آغاز شد. در این سال تصویب شد که اگر سازمان یا نهادی مالی رسیدگی به پرونده‌های مالی را به دست حسابرسان قسم خورده بپذیرد، باید در هر زمانی که سازمان‌ حسابرسی تمایل داشتن بتواند به مدارک مالی و مالیاتی شرکت یا نهاد برای بازرسی دسترسی داشته باشد. بعد از تصویب این موضوع در عین شگفتی سازمانی عهده دار کامل این کار به صورت حرفه ای نشد و در نهایت تشکیلاتی با صلاحیت این کارهیچ گاه شروع به فعالیت نکرد.

نکتۀ بسیار جالب در این رابطه مربوط به ۷ سال بعد می‌شود یعنی سال ۱۳۳۵ که باز هم هم همان قانون به صورت تمام و کمال تصویب شد. این درحالی بود که هنوز نهادی حرفه ای و مناسب برای این کار در نظر گرفته نشده بود.

در نهایت در سال ۱۳۴۲ اساسنامه ای تقریباً فکر شده در انجمن محاسبین قسم خورده تدوین و اجرایی شد. باید گفت این اولین گام فکر شده و البته مدرن در این حوزه بوده است. در این اساسنامه مواردی چون در نظر گرفتن ارکان اصلی انجمن، تدوین اصول حسابداری، اخلاق حرفه ای یک حسابرس و حسابدار هم در نظر گرفته شد.

تشکیل بنیادی آکادمیک و تحصیل کرده

تشکیل بنیادی آکادمیک و تحصیل کرده

روند گفته شده در حسابرسی کشور تا ۳ سال بعد یعنی سال ۱۳۴۵ ادامه داشت. در این سال قانون مالیات‌های مستقیم شکل گرفت و عملاً روند گذشته را از بین برد. با شکل گیری این قانون روند‌های پوسیده و غیر استاندارد گذشته به تدریج به دست فراموشی سپرده شد. با شروع موج جدید از آگاهی در این زمینه قرار شد سازمانی به عنوان کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. وجود این سازمان می‌توانست استانداردهای لازم برای پرورش و منسجم شدن حسابرسان و حسابداران را ایجاد و به روند حسابداری کشور جهت دهی مناسبی دهد.

در نهایت آئین نامۀ مربوط به انتخاب حسابداران رسمی کشور در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه آن در سال ۱۳۵۱ به تصویب نهایی دولت رسید. بعد از این تصویب اساسنامه افرادی مشخص برای رسیدگی به دفاتر محاسباتی در نظر گرفته شدند تا بر صحت حسابداری شرکت‌ها و سازمان‌ها مهر تأییدی بزنند. با انجام این دو پروژۀ مهم در سیستم حسابداری دیگر روند‌های گذشته منسوخ شد و برای تعیین مالیات‌های پرداختی و حسابرسی دیگر نیازی به قانون اولیۀ سال ۱۳۴۷ نبود.

چرا که دیگر سهامداران جریان حسابرسی و حسابداری را برعهده نداشتن و این موضوع باید از طریق حسابرسان رسمی بررسی و به ادارۀ مالیات ارسال می‌شد. از جمله وظایف‌های دیگر این افراد (حسابرسان و حسابداران رسمی) بررسی کار حسابرسان داخلی و حسابداران شرکت‌ها و سازمان‌ها بود تا صحت عملکرد آن‌ها را برای دیگر شرکا یا سهامداران کسب و کار آشکار کنند.

شروع دولتی شدن سازمان حسابرسی کشور

بعد از چند سال به دلیل گسترش کسب و کارهای گوناگون و نیازبه نیروهای خبرۀ تر در زمینۀ حسابرسی و حسابداری در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که زیر نظر کامل دولت بود برای رسیدگی به خدمات تابعۀ وزارت آب و برق تشکیل شد. بعد از آن رسیدگی به تمامی حسابرسی‌های دولتی به این نهاد واگذار گردید. ناگفته نماند که با سیر صعودی در حوزۀ حسابرسی از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین بسیاری به اساسنامۀ این سازمان اضافه شدو روند حسابرسی را در تمامی شرکت‌ها الزامی کرد.

بعد از پشت سر گذاشتن تمامی روند‌های گفته شده نهایتاً در سال ۱۳۵۷ سازمان‌هایی مانند بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تعاونی ملزم به داشتن حسابرسان داخلی شدند و روند مالی و صحت گزارشات این مجموعه‌ها به وسیلۀ حسابرسان قسم خورده و رسمی پیگیری می‌شد. این موارد را می‌توان تنها بخشی از داستان تولد حسابرسی داخلی قبل از انقلاب اسلامی در نظر گرفت.

دمیدن روح تازه ای در پیکر بی‌جان حسابرسی قدیمی

بعد از تلاش‌های گفته شده باید راهی برای پیشرفت و توسعۀ این علم و دانش ایجاد می‌شد. به همین دلیل بستری برای فعالیت‌های حسابرسی خارجی در کشور گسترش پیدا کرد. با شروع این پیشامد در نهایت تعدادی از بزرگترین سازمان‌های حسابرسی خارجی با استخدام تعدادی از حسابرسان داخلی و رسمی شراکت خود را با سازمان‌های ایرانی شروع کردند.

این روند باعث شد حسابرس‌های داخلی و حسابداران با روند‌های مدرن حسابرسی داخلی وحسابداری آشنایی بیشتری پیدا کرده و اصطلاحاً با دانشی به روز به این موضوع بپردازند. با تمامی این تفاسیر باید گفت اگر چه سیستم حسابرسی و حسابداری کشور در این برهه دستخوش تغییرانی اساسی و مدرن شد اما در نهایت به دستاوردهایی مناسب نرسید و تنها در برخی از وجوه کاری حسابرسی پیشرفت‌هایی حاصل شد.

بخش آخر (تولد حسابرسی داخلی قبل از انقلاب اسلامی)

باید بپذیریم که در دنیای مدرن نیاز به ارتباط داشتن با دیگر کشورها در حوزه‌های مختلف از جمله مهم ترین ارکان اساسی پیشرفت هر کسب و کاری است. این موضوع در باب علومی چون حسابرسی داخلی و حسابداری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به موارد گفته شده می‌توان فهمید که تولد حسابرسی داخلی قبل از انقلاب با چه چالش‌هایی در کشور رو در رو بوده است.

موضوع دیگری که دانستن این وقایع را ضروری تر می‌کند درک روندی است که امروزه هم به صورت جسته و گریخته در برخی از حوزه‌های این کار دیده می‌شود. مانند مزایده گذاشتن کارهای حسابرسی یا سپردن حسابرسی به افراد غیر خبره و مناسب از جمله این موارد است. با توجه به مطالبی که در بخش‌های فوق گفته شد بهتر است کارورزان و علاقه مندان به شغل‌های حسابرسی و حسابداری به مطالعۀ بیشتری در این زمینه بپردازند. این کار می‌تواند تا حد زیادی آن‌ها را از علوم جدید و روش‌های نوین این رشته آگاه کند.