وظیفه حسابرسان داخلی در مدیریت پروژه چیست؟

وظیفه حسابرسان داخلی در مدیریت پروژه چیست؟مدیریت پروژه به فرایند تعریف اجرا و نظارت بر پروژه با محدوده زمانی گستره و اهداف معین اطلاق میشود. مدیریت پروژه اغلب توسظ یک تیم انجام گرفته و بودجه ای به ان تخصیص می یابد

وظیفه حسابرسان داخلی در مدیریت پروژه  میتوانند از طریق کمک به مدیران در تعیین الزامات برنامه ریزی اجرا و نظارت بر پروژه برای سازمان خود ارزش افرینی کنند.

این امر سازمان در معرض دو ریسک است 1:تامین مالی پروژه 2:هزینه فرصت که هزینه فرصت اول زیان مالی است و دوم تاخیر یا از دست دادن مزایا.

مدیریت پروژه

بر اساس تعریف موسسه مدیریت پروژه  پروژه تلاشی موقتی برای ایجاد محصول خدمت یا نتیجه جدید است.

مراحل پروزه

چرخه عمر پروژه ها عموما پنج مرحله اغاز-برنامه ریزی-اجرا و خاتمه را دنبال میکند ترجیح میدهم که مرحله پنجم یعنی نظارت و کنترل را به عنوان بخشی از یک دنباله فهرست نکنم.چون ممکن است این سوء تعبیر ایجاد شود که نظارت و کنترل تنهادر زمان خاصی از چرخه عمر پروژه رخ میدهد.نظارت و کنترل در تمام مراحل این چرخه کاربرد دارد.

1. آغاز

این مرحله گام اول پروژه است از فعالیت های اصلی در این مرحله تعیین هدف کلی پروژه است تعیین هدف (اهداف) شاید ساده و بدیهی به نظر برسد ولی کار چندان ساده ای نیست.

سپس از این انتظارات برای تعریف گستره پروژه استفاده میشود که یکی از سه عامل اصلی پروژه ها گستره هزینه و زمان است.

وظیفه حسابرسان داخلی در مدیریت پروژه چیست؟

بادرک اهداف و گستره پروژه یکی دیگر از جنبه های کلیدی مرحله اغاز انتخاب مدیر پروژه و اعضای تیم پروژه است انتخاب مدیر پروژه نا مناسب می تواند کل پروزه را از مسیر منحرف کند.موارد متعددی را از عدم موفقیت پروزه پس از انتخاب مدیر پروژه شاهد بوده ام. مدیر پروژه برای موفقیت باید از خصایص زیر برخورد دار باشد.

 • رهبر
 • اغازگر
 • الگو
 • مذاکره گر
 • گوش دهنده
 • مربی
 • عضو کار
 • تسهیل گر
 • کارفرما

 2.برنامه ریزی

مرحله دوم مدیریت پروژه برسی و سازمان دهی فعالیت های برای دستیابی به اهداف پروژه است.

برنامه ریزی برای موفقیت ضروری است (چیستی) پروژه را به (چگونگی) ان تبدیل میکند.

3.اجرا

هدف اصلی این مرحله حفظ پروژه در مسیر ان پس از راه اندازی و اجرای پروژه بر اساس برنامه ریزی است.

4. خاتمه

طی این مرحله محصولات و خدمات نهایی و سایر برونداد ها به مشتری تحویل داده میشود ارتباطات برقرار شده با سایر سازمان ها از جمله میزبان و عرضه کنندگان قطع میشود و تیم پروژه منحل میگردد.

5.نظارت و کنترل

رهبران تیم به خصوص مدیر پروژه باید کارهای انجام شده نحوه انجام کار ها و کسانی که به انجام ان می پردازند را کنترل کنند.

رمز موفقیت و دلایل شکست پروژه های فناوری اطلاعات

1.رویکرد وارونه با شروع از تاریخ اخرین ضرب الاجل

2.سرپرست فنی بی تجربه

3.خرید بسته های نرم افزاری اماده و سفارشی سازی بیش از حد انها

4.مدل سازی نامناسب داده ها

5.عدم استفاده از روش خاص

 • ابشار
 • نمونه سازی
 • توسهعه سریع نرم افزار

        

6.استفاده از یک ابزار نرم افزاری نامناسب

7.انتقال نامناسب داده ها

8.ازمون های ناکافی یا ضعیف

9.لغزش گستره

10.عدم مشارکت کاربران

11.نامعینی نامفهومی یا عدم تعیین الزامات

12.برنامه های زمانی بلند مدت

13.تضاد ذینفعان

14.براورد نادرست هزینه ها و برنامه های زمانی

15.فروپاشی ارتباطات

16.علاءم هشدار دهنده شکست پروژه

17.عدم تعهد مدیران ارشد

18.انتظارات غیر واقعی

19.اموزش ناکافی

20.عدم موفقیت در تاءسیس دفتر مدیریت پروژه

21.ترک شغل کارمندان

انتخاب پروژه:اولین سوال این است که دلیل انتخاب یک پروژه خاص چیست؟ برخی از علل احتمالی انتخاب یک پروژه عبارت انداز:

 • برنامه راهبردی
 • چشم انداز-ماموریت
 • تجزیه و تحلیل بازار
 • اولویت بندی پروژه ها
 • تجزیه و تحلیل تلاش-تاثیر
 • سهولت استفاده
 • هزینه
 • بحرانیت

   معیار های عملکرد پروژه

  معیار های عملکرد:فعالیت و عملکرد سازمان برنامه یا فرایند را می سنجد معیار ها باید از نیاز های ذینفعانی حمایت کنند که ممکن است خارجی (مثلا مشتریان سهام داران و نهاد های نظارتی ) یا داخلی (مثلا مدیران و کارمندان)باشند با اینکه معیار ها از قدیم با نتایج مالی متمرکز بوده اند در این بخش انهارا گسترش میدهیمتا نتایج عملیاتی راهبردی و انطباقی را نیز در بر گیرند

از جنبه  های مهم مدیریت پروژه شناسایی و مدیریت انتظارات ذینفعان است حتی اگر پروژه موفق به ساخت محصول مورد انتظار افراد شود امار نشان میدهد که این کار اغلب با تاخیر یا با هزینه ای بیش از مقادیر پیش بینی شده انجام میپذرد این شکست ها اهمیت مدیریت گستره محور زمانی و منابع پروژه و در عین حال تضمین پیروی از استانداردهای کیفیتی را بر جسته میسازد حسابرسان داخلی میتوانند با کمک به سازمان خود برای به حداکثر رساندن مزایای حاصل از سرمایه گذاری صورت گرفته نقش ارزشمندی را ایفا نمایند.