مالیات

ماده‌ها و قوانین مالیاتی مهم در حسابرسی و حسابداری

ماده‌ها و قوانین مالیاتی مهم در حسابرسی و حسابداری می‌تواند کمک مناسبی برای دانشجوهای این رشته باشد و از طرفی اطلاعات این دسته از افراد را افزایش دهد. در این مقاله سعی شده دقیقاً ماده قانون‌های حسابرسی و حسابداری مالیاتی با دقت نوشته شود. این مطالب مواردی ضروری برای تحصیل کنندگان در این رشته محسوب می‌شود.

ماده قانون‌های مهم:

ماده ۱ و ۲ ::اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات

ماده ۴۴ : اخذ حق تمبر به ازای هر برگ چک ۲۰۰ ریال میباشد

ماده ۴۵ : از اوراق قرضه سفته،برات،فته طلب معادل نیم درهزار حقتمبر دریافت میشود(تبصره)

ماده۴۶ :حق تمبر بارنامه ،هوایی، دریایی، زمینی

ماده ۴۸ :سهام وسهم الـشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به اسـتثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد ریال هم صد ریال محسوب می شود.

ماده۵۰ :دریافت حق تمبر به جای الصاق و ابطال برروی سفته و برات و بارنامه

ماده۵۲و۵۳و۵۴ :تعیین درآمدمشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می شوداعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر۲۵ %استهالک اجاره و هزینه

تبصره۹ ماده۵۳ :مهلت پرداخت مالیات اجاره۱۰روزپس ازکسروپرداخت آن به امورمالیاتی

ماده۵۹ :مالیات نقل وانتقال امالک غیرمنقول(زمین،آپارتمان، ساختمان وسرقفلی)

ماده۷۷:مالیات نقل وانتقالات ساختمانهای نوساز اعم ازمسکونی وغیره که بیش ازدوسال ازتاریخصدورگواهی پایان کارآنها نگذشته باشد.

۶۰ ماده مهم از قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران جوان وجویای کار

ماده ۸۰ :تکلیف تسلیم اظهارنامهمالیاتی برای مالکین املاک تا ۳۰ روزپس ازانجام معامله ویا تاآخرتیرماه
سال بعد.

ماده ۸۱ :معافیت مالیات بردرآمدحاصل ازکلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری،

ماده ۸۵،۸۴،۸۳،۸۲ :)مالیاتبردرآمدحقوق(مالیات بردرآمدحقوق ومعافیت سالیانه حقوق و مزایا

ماده ۸۶ .تکلیف کسروپرداخت مالیات حقوق حداکثر ظرف ۳۲ روز با تسلیم فهرستی از دریافت کنندگان حقوق به اداره امور مالیاتی

ماده ۹۱ : حقوق و مزایای معاف از مالیات

ماده ۹۲ : بخشودگی ۵۲ %مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

ماده ۹۵،۹۴ و ۹۶ :.موضوع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل بند الف،ب،ج)

ماده ۹۷ : موارد علی الراس و تشخیص مالیات از طریق علی الراس و ابلاغ کتبی درخواست دفاترو اسناد و مدارک حسابداری و هیئت ۳ نفره حسابرسان منتخب سازمان امورمالیاتی کشور

ماده۱۰۳ :تکلیف الصاق وابطالت مبروکلای دادگستری وسایرافرادی که وکالت قبول میکنند و جدولحق تمبر وکالت نامه برای دعاوی و اختلاف مالی

ماده ۱۰۴ : مالیات تکلیفی هر نوع کارمزد وحق الزحمه )به جز کارمزد های بانکی و کارمزدمعاملات بورسی( و مهلت پرداخت به اداره امور مالیاتی

ماده ۱۰۵ : نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات)

ماده۱۰۷ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص خارجی فعال در ایران

ماده ۱۱۰ : تکلیف تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تعیین

 

مهلت قانونی ارسال اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی

 

ماده ۱۱۶،۱۱۵،۱۱۴ :تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکتهای منحله وتعیین تکلیف مالیاتیآنها پس از انحلال

ماده ۱۳۱ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی

ماده ۱۳۲ : معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی و معدنی با شرایط خاص

ماده ۱۴۱ : معافیت مالیاتی درآمدحاصل از صادرات محصولات

ماده ۱۴۲ : معافیت مالیات بر درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی

ماده ۱۴۳ : بخشودگی مالیات بردرآمدحاصل ازفروشکالاهاییکهدربورس کالا به فروش میرسند.و شرکتهایی که سهام آنها در بورس و فرا بورس پذیرفته و معامله می شوند.

ماده ۱۴۳ مکرر: مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

ماده ۱۴۵ : معافیت سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت

ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ : هزینه های قابل قبول و موجه از نظر سازمان امور مالیاتی

ماده۱۴۹-۱۵۰ : نحوه محاسبه استهلاک دارائی های مشهود و نامشهود

ماده۱۵۱ : جدول نرخ استهلاکات دارائی های ثابت مشهود

ماده ۱۵۲ : قرائن مالیاتی برای محاسبه مالیات به طریق علی الراس

ماده ۱۵۴ : تعیین جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس

ماده ۱۵۵ : سال مالیاتی

ماده ۱۶۹ :تکلیف کاربرد وسایل و روشها و صورت حساب ها و فرم هایی که جهت نگهداری حساب از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می شوند.

ماده ۱۶۹ مکرر:اختصاص شماره اقتصادی به مودیان و تکلیف تسلیم فهرست معاملات به ادارات امور مالیاتیو جرایم مقرر درصورت عدم اجرای قانون

ماده ۱۸۹ : جایزه خوش حسابی مالیاتی

 

۶۰ ماده مهم از قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران

  • ماده‌ها و قوانین مالیاتی مهم در حسابرسی و حسابداری

 

ماده ۱۹۰ :جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و تعیین شده و بخشودگی جرایم مالیاتی

ماده ۱۹۲ : جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند الف و ب ماده ۱۵ و درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی

ماده ۱۹۳ : جریمه عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان و جریمه رد دفاتر قانونی

ماده۱۹۷ : جریمه عدم ارایه فهرست دریافت کنندگان حقوق و مزایا

ماده ۱۹۹ : جریمه ۷۲ %عدم پرداخت مالیات های تکلیفی مکسوره پرداخت نشده

ماده ۲۲۶ : اجازه اصلاح اظهارنامه مالیاتی بردرآمدتسلیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی

ماده ۲۳۸ : مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ظرف ۳۲ روز از تاریخ ابلاغ

ماده ۲۴۴ : مرجع رسیدگی به اختلافهای مالیاتی(هیئت های ۳نفره حل اختلافات مالیاتی)

ماده ۲۵۱ : درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی از مرجع شورای عالی مالیاتی

ماده ۲۵۱ مکرر:درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی در هیئت مرکب از سه نفر منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

ماده ۲۵۲ و ۲۶۰ : مربوط به شورای عالی مالیاتی و تعداد اعضای شورا و وظایف آن

ماده ۲۷۲ : اجازه حسابرسی مالیاتی به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور

ماده‌ها و قوانین مالیاتی مهم در حسابرسی و حسابداری می‌تواند کمک بسیار مهمی برای علاقه مندان در این رشته باشد. به یاد داشته باشید که شغل‌های مانند حسابرسی و حسابداری با قوانین و ماده‌های قانونی گره خورده و هیچ فردی نمی‌تواند بدون اشراف به چنین مواردی کار خود را به خوبی انجام دهد.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.