جایگاه سازمانی حسابرس داخلی و حسابرس داخلی در دنیا و ایران_کمیته حسابرسی . برای بررسی این موضوع مقاله زیر و دیگر مقاله های سایت را بخوانید.

آیا حسابرس داخلی زیر نظر مدیر مالی ،مدیرعامل یا هیات مدیره قرار دارد؟

در چارت سازمانی به طور مستقیم نشان داده میشود.

حوزه های متمرکز کمیته حسابرسی شامل موارد زیر میشود:

 • گزارشگری مالی
 • مدیریت ریسک و کنترل داخلی
 • حسابرسی مستقل
 • حسابرس داخلی
 • حفظ و اندازه گیری اثربخشی
 • برقراری ارتباط و گزارشگری
 • مسائل اخلاقی و ضوابط و مقررات و رعایت آنها

ساختار یک هیئتی: 

فقط هیات مدیره عضو باشد.

ساختار دو هیئتی:

هیات مدیره مرکب از اعضای موظف و غیر موظف باشد.

برای تحقق اثربخشی کمیته:

 1. تدوین منشور
 2. انتخاب اعضای واجد شرایط کمیته حسابرسی
 3. تعریف نقش و مسئولیت های رئیس کمیته
 4. توجه به استقلال اعضا
 5. تعین دوره تصدی اعضا
 6. برنامه ریزی و زمان سنجی مناسب جلسات
 7. تهیه گزارشات و مستندات با کیفیت
 8. حصول اطمینان از کافی بودن منابع و مشاوران
 9. فرام آوردن زمینه پذیرش اعضای جدید و آشنا کردن با مسائل

نمونه منشور باید به تایید اعضای کمیته برسد.

محتوی منشور شامل تعاریف و هدف از تشکیل کمیته ایفای مسئولیت نظارتی است.

اختیارات کمیته حسابرسی

ترکیب ویژگی اعضای کمیته حسابرسی:

سه تا عضو مستقل

رئیس کمیته باید عضو مستقل و هیات مدیره باشد.

مسئولیت کمیته حسابرسی:

 • کنترل های داخلی و مدیریت ریسک
 • گزارشگری مالی
 • حسابرسی داخلی
 • حسابرسی مستقل
 • رعایت قوانین و مقررات و الزامات
 • گزارش دهی
 • سایر مسئولیتها

ویژگی اعضا:

 • دارای نگرش مستقل از مدیریت
 • درستکاری
 • صرف وقت و انرژی کافی
 • درک وشناخت کافی درباره موضوع فعالیت
 • دانش کافی درباره ریسک ها و کنترل داخلی
 • توان درک و خواندن صورت های مالی
 • توانایی اظهارنظر مستقیم و صریح و صادانه
 • قضاوت مستقل و دقیق
 • توانایی طرح دیدگاه های قضاوت

نقش رئیس کمیته: مرکز ثقل روابط کمیته حسابرسی با هیات مدیره و مدیر ارشد مالی و حسابرسان داخلی و مستقل میباشد.

اندازه کمیته :معمولا بین 3 تا 6 عضو دارد.

دوره تصدی: متفاوت است معمولا 3سال میباشد.

برای دانلود چارت سازمانی و منشور کمیته حسابرسی اینجا کلیک کنید.