وظیفه حسابرسان داخلی

همه چیز دوبار خلق میشود:

یک بار در ذهن و بار دیگر در دنیای واقعی

وظیفه حسابرسان داخلی در مدیریت پروژه چیست؟ مدیریت پروژه به فرآیند تعریف،اجرا و نظارت بر پروژه با محدوده زمانی،گستره و اهداف معین اطلاق میشود.

وجود حسابرس داخلی در یک شرکت خصوصی یا دولتی بزرگ می تواند منجر به پیش گیری از بسیاری از مشکلاتی که در شرکت ها رخ می دهد، شود.

حتما شما هم در مورد ایرادات مالی ویا عدم تطابق دخل و خرج ها ویا دیگر هزینه کردهای یک شرکت مواردی را شنیده اید. برای یک شرکت بزرگ مخصوصا این مشکلات می تواند منجر به اتفاقات بدی شود و حسابرسی مالی شرکت را دچار مشکل کند.

چرا از حسابرسان داخلی استفاده کنیم؟! وظیفه حسابرسان داخلی چیست؟!

یک حسابرس داخلی می تواند عضوی از یک شرکت باشد ویا از طریق برون سپاری به شرکت آورده شود. گاهی شرکت ها نیروی کارآزموده برای حسابرسی داخلی دارند، لذا از شیوه برون سپاری استفاده می کنند.

حسابرسان داخلی که دارای هوش و ذکاوت باشند، می توانند خلا های حسابرسی شرکت را باز کنند و مدیران از تحلیل نتیجه عملکرد حسابرس خود می تواند برنامه فعالیت ها، خرید و فروش ها، حقوق کارمندان و دیگر موارد را تغییر دهد و مدیریت کند. نتیجه کار حسابرس داخلی منجر به بهتر شدن وضع مالی شرکت خواهد شد.