با توجه به تأثیر ارزش افزوده فعالیت های جهانگردی بین المللی ، این صنعت بخش مهمی از رشد اقتصادی بسیاری از کشورها را تشکیل می دهد.

چکیده ای بر رشد اقتصادی :

در این مطالعه، رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین رشد اقتصادی ، تجارت باز، تعداد گردشگران و توسعه مالی طی سالهای 1963-2016 برای اقتصاد ترکیه با استفاده از روش آزمون حدی   ARDLو تجزیه تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفته است.

در مدل ایجاد شده، پس از انجام آزمونهای ریشه واحد ) ADFدیکی فولر)، PP (فیلیپس- پرورون) و Ng-Perron  برای متغیرهای موجود در مدل و نتیجه آزمون ARDL مشخص گردید متغیرهای تجارت باز، تعداد گردشگران و توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند.

با توجه به تحلیل واریانس دیگری که انجام گرفت مشخص شد که شاخص توسعه مالی در بین متغیرهای مدل بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی دارد.

مقدمه ای بر رشد اقتصادی :

با توجه به تأثیر ارزش افزوده فعالیتهای جهانگردی بین المللی ، این صنعت بخش مهمی از رشد اقتصادی بسیاری از کشورها را تشکیل می دهد.

براساس گزارشی که در سال 2017 توسط شورای جهانی گردشگری و سفر (WTTC) منتشر شده است، در سال 2016 سهم کل ارزش افزوده فعالیت های مسافرتی و گردشگری در تولید ناخالص داخلی 10.2٪ بوده، و همچنین سهمش از کل اشتغال 9.6٪ ، و در صنعت توریسم سهم سرمایه گذاری های تحقق یافته از کل سرمایه گذاری ها 4.4٪ بوده است.

علاوه بر این، در این گزارش برآوردهای مختلفی از تأثیر بخش گردشگری بر متغیرهای کلان در سال 2027 صورت گرفته است.

برای بررسی بیشتر رشد اقتصادی ، براساس برآوردها، ارزش افزوده فعالیت های بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی 11.4٪ ، سهم در کل اشتغال 11.1٪ و انتظار می رود سهم سرمایه گذاری ها در کل سرمایه گذاری های سرمایه ای 0.5% باشد در این راستا می توان اظهار داشت ارزش تحقق یافته و ارزش مورد انتظار صنعت گردشگری از دید اقتصادهای ملی، نشان دهنده روند افزایشی مورد انتظار در اهمیت اقتصاد ملی است.

در حال حاضر صنعت توریسم به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی کشورها … برای ادامه مطلب لینک زیر را دانلود کنید.

برای دیدن ادامه مطلب رو دکمه pdf کلیک کنید.

تاثیر توسعه مالی، تجارت باز و گردشگری بر رشد اقتصادی در کشور ترکیه

منابع

AK, Mehmet Zeki; ALTINTAş, Nurullah & Ahmet Salih şiMşEK; (2016), “Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme ilişkisinin Nedensellik Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi. PP.155-158

ALI, Qamar; KHAN, Muhammad Tariq Iqbal  &  Muhammad Noraiz Iqbal KHAN; (2018), “Dynamics between financial developmeNT, tourism, sanitation, renewable energy, trade and total reserves in 19 Asia cooperation dialogue members”, Journal of Cleaner Production.PP. 305-315.

BRIDA, Juan Gabriel; CORTES-JIMENEZ, Isabel & Manuela PULINA; (2016) “Has the tourism-led growth hypothesis been validated? A literature review”, CurreNT Issues in Tourism, pp. 398-425.

DEMIROZ, D. M., and Serdar ONGAN; (2005), “The coNTribution of tourism to the long-run Turkish economic growth”. pp. 885-890.

JALIL, Abdul; TAHIR Mahmood, & Muhammad IDREES; (2013), “Tourism–growth nexus in Pakistan: Evidence from ARDL bounds tesNT.” Economic Modelling. pp. 187-191.

KATIRCIOĞLU, Setareh; KATIRCIOĞLU, Salih & Mehmet ALTINAY; (2018), “INTeractions between tourism and financial sector developmeNT: evidence from Turkey”, The Service Industries Journal, (2017).19

KATIRCIOĞLU, Salih T;(2009), “Revisiting the tourism-led-growth hypothesis for Turkey using the bounds test and Johansen approach for coiNTegration”, Tourism ManagemeNT,

LEVINE, Ross; (1997), “Financial developmeNT and economic growth: views and agenda”, Journal of economic literature, pp. 689-724.

PANAHI, Hossein; MAMIPOUR , Siab & Kaveh NAZARI; (2015), “Tourism and economic growth: A time-varying parameter approach”, Anatolia, pp.176-182.

PESARAN, M. Hashem; YONGCHEOL Shin, & Richard J. SMITH; (2001), “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”, Journal of applied econometrics, pp. 301-321.

SHAHBAZ, Muhammad; KUMAR, Ronald Ravinesh; IVANOV, Stanislav ve NaNThakumar LOGANATHAN; (2017), “The nexus between tourism demand and output per capita with the relative importance of trade openness and financial developmeNT: A study of Malaysia.” Tourism Economics, pp. 167-184.

World Travel & Tourism Council (WTTC);(2017), Travel & tourism economic impact 2017 Turkey, U.K. London: World Travel & Tourism Council.