رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بانکها چیست؟ در این مطالعه، عوامل کلی مؤثر بر ریسک در بانکها بر اساس شیوه های حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

با7002 بانکهایی که در بورس استانبول معامله انجام می دهند این عوامل، مورد تجزیه و تحلیل قرار – استفاده از داده های دوره 7002گرفت . در تحلیل رگرسیون از روش برآورد اثرات ثابت استفاده شده است . یافته های به دست آمده در نتیجه تحلیل ها نشان میدهد که بین اندازه هیئت مدیره و ریسک بانکی رابطه منفی وجود دارد . علاوه بر این، نتیجه گرفته می شود که اگه رئیس هیئت مدیره هم زمان مدیر کل دوگانگی نیز باشد، ریسک بانکی کاهش می یابد.

مقدمه رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بانکها

حاکمیت شرکتی با تأکید بر رابطه بین مدیران ، هیئت مدیره و سهامداران بر اهمیت ایجاد استانداردها در شیوه های مدیریت تأکیددارد . از طریق شیوه های حاکمیت شرکتی ، هیئت مدیره می تواند این فرصت را داشته باشد که فعالیت های خود را با روشی شفاف
، پاسخگو و منصفانه انجام دهد . سهامداران محیطی را برای ایجاد سیستم های مدیریت ریسک و اطلاعات فراهم می کند که میتواند در کاهش ریسک برای شرکت مؤثر باشد . تصور می شود که حاکمیت شرکت در کاهش هزینه های نمایندگی نشان داده شده
توسط تئوری نمایندگی مؤثر است .

هزینه های نمایندگی ، به شرایطی مربوط می شود که مدیران به دنبال به حداکثر رساندن منافع خود هستند. جنسن و مکلینگ ،1976  شیوه های حاکمیت شرکتی در بانک ها ، با قوانین و مقررات تعیین شده و ساختاری است که بسیارمورد تأکید بوده و دنبال می گردد.بانک ها به عنوان واسطه در انتقال وجه از شرکتها پشتیبانی می کنند و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند . اگر ضعف های اداری در بانک ها وجود داشته باشد ، می توان تصور کرد که این امر ممکن است از نظر سیستم مالی و اقتصادی مشکلات مهمی ایجاد کند .

پس از ورشکستگی و مداخلات دولت در بخش بانکی با بحران مالی که درسال 7002 در ایالات متحده آمریکا به وجود آمد، مدیریت ارشد بانک ها و موضوعات حاکمیت شرکتی در بانک ها به طور مکرر مورد بحث قرار گرفته است . اهمیت حاکمیت شرکتی در به حداقل رساندن ریسک بانکی بیشتر آشکار می شود . تعیین اثرات شیوه های حاکمیت شرکتی در بانک ها برای بخش بانکی و اقتصاد عمومی بسیار مهم است . در این مطالعه عوامل موثر بر ریسک کلی بانکهای ترکیه و شیوه های حاکمیت شرکتی بادر نظر گرفتن عوامل مختص بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

ادبیات تحقیق رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بانکها

هنگامی که فعالیتهای مدیریتی و ساختارهای مالکیت بانکها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند ، مقرراتی برای ایجاد شیوه های استاندارد در تصمیمات بانکی با این ایده که ممکن است توزیع سرمایه مطلوب را ارائه ندهند ، وضع می شود .بیان شده است که(مقررات مربوط به بانکداری ممکن است در ریسک بانکی تأثیر داشته باشد. )لیون و لوین ، 7001
Rugangira (2012) 7002 در بانکهای ایالات متحده ، رابطه بین حاکمیت – با بررسی نقش حاکمیت شرکتها برای دوره 0771 شرکتها و ریسک را بررسی کرد .

در این مطالعه مشخص شد که متغیرهای مربوط به هیئت مدیره بر ریسک مؤثر بوده و بین مقیاس هیئت مدیره و ریسک رابطه منفی وجود دارد . آندریش و نیستر ) 7001 ( به بررسی رابطه بین مدیریت شرکتها و مقررات مربوط به بانک در مورد ریسک بانکها در دوره 7002 تا 7007 در 00 کشور اروپایی پرداختند . نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که متغیر ارزش سهام / کل دارایی در کلیه مدلها به طور معکوس با ریسک مرتبط است . چان و همکاران ) 7001 ( به بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی مدیران بر رفتارهای ریسک پذیری بانکهای تجاری در چین پرداخت.

در تجزیه و تحلیل از سه معیار ریسک متفاوت به عنوان متغیر وابسته استفاده شد. یافته ها نشان داد که ریسک کل با مقیاس هیئت مدیره رابطه مثبت دارد، همچنین ریسک کل با نسبت حقوق صاحبان سهام / کل دارایی رابطه مثبت دارد . اقبال و همکاران . (2015) رابطه بین حاکمیت شرکت ها و ریسک سیستماتیک را برای تعداد زیادی از موسسات مالی در ایالات متحده برای دوره 7002 تا 7000 مورد بررسی قرار دادند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بیشتر موسسات مالی سهامدارگرا با سطح بالاتری از ریسک سیستماتیک همراه هستند . از طرف دیگر ، مشخص شد که ریسک سیستماتیک و سودآوری به طور معکوس با یکدیگر رابطه معکوس دارند . سویزر و وانگ ) 7002 ( رابطه ساختارهای حاکمیتی شرکتی  بانکهای تجاری و پس انداز در ایالات متحده و ریسک اعتباری را بررسی کردند .

به طور کلی ، نتایج نشان داد که شیوه های حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری در ایالات متحده بسیار مؤثرتر از بانکهای پس انداز است . 7000 ، برگر و همکاران – در بحران مالی 7002 . (2012) بررسی و فاش کرد که ریسک به طور قابل توجهی در ساختار مالکیت تأثیر گذاشته است . در تجزیه و تحلیل ، سودآوری با ریسک رابطه منفی معنی داری دارد. از طرف دیگر مشخص شده است که تمرین دوگانگی بر روی ریسک تأثیر منفی دارد . ) هو ) 7001 7002 تحقیق کرد – در مورد اهمیت مدیریت داخلی 72 بانک تجاری در چین برای افزایش سلامت مالی این بانک برای دوره 7001 . 7002 مورد – هو ) 7001 ( در مورد اهمیت مدیریت داخلی 72 بانک تجاری در چین برای افزایش سلامت مالی بانک برای دوره 7001 بررسی قرار داده است .

نتایج تجزیه و تحلیل بین ریسک بانکی و مقیاس هیئت مدیره منفی، ونسبت بین مدیران مستقل را مثبت نشان می دهد. آنجینر و همکاران برای نمونه گیری از بانکهای سراسر دنیا استفاده کرده و ارتباط بین ریسک بازپرداخت و حاکمیت 7001 است. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل ، شیوه های – شرکتی در بانکها را مورد بررسی قرار دادند. دوره تجزیه و تحلیل 7002 حاکمیت بیشتر سهامداران محور با ریسک بازپرداخت بانک ها مثبت است... برای ادامه مطلب لینک زیر را دانلود کنید

برای دانلود فایل pdf کلیک کنید.

رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بانکها

منابع 

Hazen, Benjamin and Terry Anthony. (2012). toward creating competitive advantage with logistics information technology. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 42. No. 1. 8-35.
Andrieş, Alin Marius & Nistor Simona. (2016). “Systemic Risk, Corporate Governance and Regulation of Banks Across Emerging Countries”, Economic Letters. 144, 59-63.
12
Berger, Allen N.; Björn, Imbierowicz & Christian, Rauch. (2012). “The Roles of Corporate Governance in Bank Failures during the Recent Financial Crisis, European Banking Center Discussion Paper, 023, 1-46.
Chan, Sok-Gee; Koh, Eric H.Y. & Karim, Mohd Zaini Abd. (2016). “The Chinese Banks’ Directors and Their Risk-Taking Behavior”, Chinese Management Studies. 10:2, 291-311.
Hausman, Jerry. (2016). “Specification Tests in Econometrics”, Econometrica, 46:6, 1978, 1251-1271. Hu, Yanhui. “The Impact of Internal Governance on Bearing the Risk of City Commercial Banks”, Open Journal of Social Sciences. 4, 163-172.
Iqbal, Jamshed; Strobl, Sascha & Vahamaa, Sami. (2015). “Corporate Govrnance and the Systemic Risk of Financial Institutions”, Journal of Economics and Business. 82, 42-61.
Jensen, Michael C. & Meckling, William H. (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure”, Journal of Financial Economics. 3:4, 1976, 305-360.
Leaven, Luc & Levine, Ross. (2006). “Corporate Governance, Regulation and Bank Risk Taking”, World Bank Mimeo.
Marco, Teresa Garcia & Fernandez, M. Dolores Robles. (2008). “Risk- Taking Behaviour and Ownership in the Banking Industry: The Spanish Evidence”, Journal of Economics and Business. 60, 332-354.
Minton, Bernadatte A. Taillard, Jerome P. & Williamson Rohan. (2014). “Financial Expertise of the Board, Risk Taking, and Performance: Evidence from Bank Holding Companies”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 49:2, 351-380.
Pathan, Shams. (2009). “Strong Boards, CEO Power and Bank Risk-Taking”, Journal of Banking and Finance. 33, 1340-1350.
Rachdi, Houssem & Ameur, Ines G. B. (2011). “Board Characteristics, Performance and Risk Taking Behaviour in Tunusian Banks”, International Journal of Business and Management. 6:6, 88-97.
Rugangira, Paul Kato. (2012). “Corporate Governance, Financial Distress, and Risk Taking in the USA Banking Sector”, Doctoral of Philosophy. The University of Leeds 13
Sullivan, Jennifer O. (2012). “Corporate Governance, Performance and Risk-Taking in the US Banking Industry”, University of New Orleans Theses and Dissertations.
Switzer, Lorne N. & Wang, Jung. (2013). “Default Risk Estimation, Bank Credit Risk, and Corporate Governance”, Financial Markets, Institutions & Instruments.22:2, 91-112.
Zigraiova, Diana. (2016). “Management Board Composition of Banking Institutions and Bank Risk-Taking: The Case of Czech Republic”, IES Working Paper.